"Аџьиперцәа" Риҵатәи амҩа ркит

"Аџьиперцәа" Риҵатәи амҩа ркит
Аџьиперцәа Риҵатәи амҩа ркит - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
Yandex newsTelegram
"Аџьиперцәа" х-сааҭк инарзынаԥшуа Риҵатәи амҩа ркит, ирықәырҵаз ашәахтәԥса рықәырхырц дҵаны иҟаҵо.

АҞӘА, нанҳәа 25 Sputnik, Бадраҟ Аҩӡба. Аџьипқәа рыла аекскурсантцәа ныҟәызго Риҵатәи амилаҭтә парк ахь амҩа х-сааҭк инарзынаԥшуа иадыркит.

"Иацы, алицензиа змамыз аџьипқәа рырныҟәцаҩцәа ашәахтә рықәырҵеит. Иара убри аамҭазы алицензиа ҿыцқәа рзы абланкқәа рхианы иҟам. Ҳара иазаҳаԥхьаӡоит ашәахтә ҳақәҵара иашамызт ҳәа убри азоуп амҩа заҳаркыз", — иҳәеит акциа алахәылацәа руаӡәк.

Иара иажәақәа рыла амҩа азыркыз арныҟәцаҩцәа рахь днеиит Аҩныҵҟатәи аусқәа рминистр Аслан Кобахьиа.

Кобахьиа ирҳәаз дазыӡырҩит, аус аҭыԥ иқәысҵоит ҳәагьы реиҳәеит. Абри ашьҭахь Риҵаҟа ихалоз амашьынақәа аушьҭын.

Уаанӡа аенергетикеи атранспорт рзы Аусбарҭа аиҳабы Зураб Ҳаџьымба адырра ҟаиҵахьан рашәарамза 24 2016 шықәса инаркны аџьипқәеи атаксиқәеи рырныҟәаҩцәа алицензиа рымазароуп ҳәа. Уаанӡа уи аҭахны иҟамызт.

Ажәабжьқәа зегьы
0