Алиса Гәылариаԥҳа: аргылара нап аҳаркит жьҭаарамза алагамҭазы

© Sputnik / Илона ХварцкияАинвестициатә программа иаҵаркны зыргылара иаҿу аобиектқәа ируакуп асасааирҭа "Сухумская Ривьера"
Аинвестициатә программа иаҵаркны зыргылара иаҿу аобиектқәа ируакуп асасааирҭа Сухумская Ривьера - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
Yandex newsTelegram
VII Аԥсны-Урыстәылатәи аусутә форум "От стратегии к истории успеха" аатит Аҟәа, абҵара 15 рзы. Иараҟны ицәыргақәҵан аобиектқәа, аинвестициатә программа ахархәарала зыргылара иаҿу.

Sputnik, Рада Ажьиԥҳа.

Аинвестициатә программа иаҵаркны зыргылара иаҿу аобиектқәа ируакуп асасааирҭа "Сухумская Ривьера". Асасааирҭа ашьаҭаркҩы Алиса Гәылариаԥҳа Sputnik Аԥсны иазеиҭалҳәеит аԥаразоужьра шалыршахаз, аргылара апроцесс шцо. Алиса Гәылариаԥҳа лажәақәа рыла апроект анагӡара алшара лнаҭеит Аԥсны Аекономика аминистрра апрограмма ацхыраара. Апроект ахацыркра аԥхьа имҩаԥысуан иахәҭаны иҟаз адокументқәа реизгара: апроект-сметатә документациа, архитектуратә проект, абизнес-план.

Аџьем ҭзыжьуа азауад ҿыц аартуп - Sputnik Аҧсны
Аџьем ҭзыжьуа азауад ҿыц аартуп

"Аинвестициатә программа алахәразы арзаҳал анынаҳашьҭуазгьы иаадыруан ари аус шымариамыз. Апроект ибзиоуп ҳәа ахырҳәааит апроектқәа алызхуаз аусутә комиссиаҟны, уи ашьҭахь иара нашьҭын урыстәылатәи Аинвестициатә маҵзурахь, ахәаԥшразы. Уаҟа аҭахрақәа акыр иҳаракын. Иныҭкааны иҭҵаан абизнес-план, усҟантәи аамҭазы ҳнапы злакыз абизнес, насгьы иҵаҵӷәырктәын асасааирҭа аартра заҳҭаху", — лҳәоит Гәылариаԥҳа.

Иахьазы Алиса Гәылариаԥҳа лпроект рыдыркылеит, асасааирҭа аргылара апроцесс мҩаԥысуеит.

"Апрограмма иазыԥхьагәанаҭоит актәи амза инаркны акредит амаҵзура, иарбоу аграфик инақәыршәаны акредит ашәара. Уи ҳара иҳаднаҵоит аобиект ахаҭабзиара аманы аргылара, ианаамҭоу аусура аларгара", — лҳәоит лара.

Асасааирҭа "Сухумская Ривьера" аргыларазы аԥаразоужьра ҟаҵан 2016 шықәса нанҳәамзазы.

"2016 шықәса нанҳәамзазы иҟалеит азин аԥаразоужьразы. 2016 шықәса цәыббра 16 рзы раԥхьатәи атранш ҳауит. Аргылара нап аҳаркит жьҭаарамза алагамҭазы. Иааидкыланы иҳаураны иҟоуп 159,5 миллион мааҭ", — лҳәеит Гәылариаԥҳа.

Ажәабжьқәа зегьы
0