Ҵахнакьиа: аҵааршәа иахҟьаны иҳадҵаалаз рхыԥхьаӡара акыр имаҷуп

© Sputnik / Томас ТхайцукАреспубликатә хәышәтәырҭа
Ареспубликатә хәышәтәырҭа - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
Yandex newsTelegram
Ареспубликатә хәышәтәырҭа аҳақьым хада Ҭамаз Ҵахнакьиа иаҳзеиҭеиҳәеит абри аамҭақәа рзы аҵааршәа иахҟьаны иҳадҵаалаз рхыԥхьаӡара акыр имаҷуп ҳәа.

АҞӘА, жәабран 20 – Sputnik, Рада Ажьиԥҳа. Ареспубликатә хәышәтәырҭа аҳақьым хада Ҭамаз Ҵахнакьиа иаҳзеиҭеиҳәеит абри аамҭақәа рзы аҵааршәа иахҟьаны иҳадҵаалаз рхыԥхьаӡара акыр имаҷуп ҳәа.

"Абри аус аганахь ала ҳахәышәтәырҭахь ацхырааразы инеиз рхыԥхьаӡара ааҩык ыҟоуп. Урҭ зегьы иахәҭаны иҟаз ацхыраарақәа рыҭаны рыҩныҟақәа иоушьҭын. Амҩатә машәыр ҟалеит ҳәагьы аӡәгьы дымнеиит", — иҳәеит Ҵахнакьиа.

Аҳақьым хада иажәақәа рыла атравмотологцәеи ахирургцәеи ацхыраара иазыхианы иҟоуп.

Жәабран 14 — 15 рзы излагаз асы ауааи автотранспорти рныҟәара аруадаҩит. атәыла Ахада инапынҵала иаԥҵан Аԥыза-министр Беслан Барцыц зхадараҿы дыҟаз аштаб.

Ажәабжьқәа зегьы
0