Микрофон  - Sputnik Аҧсны
Арадио

Кәарҷиа: ақыҭа Арсаул ахьӡ аԥсахра ииашам шьаҿоуп

© Sputnik / Томас ТхайцукАԥсны Жәлар Реизара абызшәатә политикеи адемографиеи реилак ахада Валери Кәарҷиа
Аԥсны Жәлар Реизара абызшәатә политикеи адемографиеи реилак ахада Валери Кәарҷиа - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аԥсны Жәлар Реизара абызшәатә политикеи адемографиеи реилак ахада Валери Кәарҷиа арадио Спутник Аԥсны иеиҭаз аинтервиу аҟны иҳәеит ақыҭа Арсаул ахьӡ Приморское ҳәа аԥсахра дшадымгыло.

"XIX ашәышықәсазы ҳажәлар хҵәаны рыԥсадгьыл ааныжьны имцар ада ԥсыхәа рымамкәа иҟалеит. Убри ашьҭахь атәым милаҭ рацәаны Аԥсны иқәнагалеит, ҳқыҭақәа рыхьыӡқәа ԥсахны дара рыхьыӡқәа арҭо иалагеит. 1917 шықәсанӡа Аԥсны анхарҭа ҭыԥқәа рыбжеиҳарак рыхьыӡқәа ԥсахын", — иҳәеит уи. 

Валери Кәарҷиа ақыҭа Арсаул ахьӡ аԥсахра иазкны игәаанагара иҳәеит

Арсаул Приморское ахьӡ иазыхынҳәырц Аԥсны Жәлар Реизара адепутатцәа рыбжьы рҭиит хәажәкыра хԥа рзы имҩаԥыргаз аилатәараҿы. 

Ажәабжьқәа зегьы
0