Микрофон  - Sputnik Аҧсны
Арадио

Аполитолог: алхрақәа рҿы гхак ыҟазаргьы абжьқәа ирԥырхагамхеит

© Sputnik / Томас ТхайцукЗураб Ачба ихьӡ зху аҵарадырратә центр "Ақәымчра змам адунеи" аиҳабы Далила Ԥлиаԥҳа.
Зураб Ачба ихьӡ зху аҵарадырратә центр Ақәымчра змам адунеи аиҳабы Далила Ԥлиаԥҳа. - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аԥсны Жәлар реизара Апарламент ахь алхрақәа рымҩаԥысшьеи апҳьаҟатәи аусура зеиԥшрахарц ҟалои, абарҭ азҵаарақәа рганахьала лгәаанагара арадио Sputnik аҟны илҳәеит аполитолог, Зураб Ачба ихьӡ зху аҵарадырратә центр "Ақәымчра змам адунеи" аиҳабы Далила Ԥлиаԥҳа.

Аполитолог, Зураб Ачба ихьӡ зху аҵарадырратә центр "Ақәымчра змам адунеи" аиҳабы Далила Ԥлиаԥҳа лажәақәа рыла, алхрақәа рҿы гхак ыҟазаргьы абжьқәа ирԥырхагахаратәы иҟамызт.

Аполитилог Далила Плиаԥҳа Аԥсны Жәлар реизара Апарламент ахь алхрақәа рзы лгәаанагара лҳәеит

"Иуҳәар алшоит алхрақәа даара активла, еиҿкаарала имҩаԥысит ҳәа. Акандиадатцәа рхыԥхьаӡарала иугозар, аҵыхәтәантәи аамҭазы уахәаԥшуазар, ҩажәа-шықәса асҟак ҳамбаӡацызт. Ҭыԥк аҟны ԥшь-ҩык хә-ҩык акандидатцәа еицықәгылан. Ари даара ибзиоуп ҳәа уҳәар ауеит, уи зинуп, закәануп", — ҳәа лҳәеит аполитолог.

Далила Ԥлиаԥҳа илыԥхьаӡоит адепутат аԥсҭазааратә ԥышәа имазар ауп ҳәа. Адырра мацара азхаӡом ҳәа ацылҵеит лара.


Ажәабжьқәа зегьы
0