Урыстәылантәи Аԥсныҟа "иаку абилеҭқәа" рыҭира хацыркуп

© Sputnik / Саида ЖибаУрыстәылантәи Аԥсныҟа "иаку абилеҭқәа" рыҭира хацыркуп
Урыстәылантәи Аԥсныҟа иаку абилеҭқәа рыҭира хацыркуп - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
"Иаку атранспорттә дирекциа" Аԥснытәи ахырхарҭала аусура иалагоит мшаԥымза 29 2017 шықәса инаркны.

АҞӘА, мшаԥымза 24 — Sputnik, Амра Амҷԥҳа. Урыстәылантәи Аԥсныҟа "иаку абилеҭ" ала аныҟәара алшо иҟалеит. Адәыӷба ма аҳаирплан абилеҭ аазхәо имоуп алшара автомобилтә билеҭгьы рыцаахәара.

Абри атәы Sputnik иазаалыцҳаит "Иаку атранспорттә дирекциа" аиҳабы Елена Лосева.

Автобус - Sputnik Аҧсны
Акурортқәеи атуризми рминистрра: апассаџьырцәа рымҩаԥгаҩцәа "иаку абилеҭ" ала аус рулар ҟалоит

Лара иазгәалҭеит "иаку абилеҭ" ала Аԥсныҟа иаалар шалшо атуристцәа рыдагьы Аԥсны атәылауаа. Амаҵзура ҿыц алагалоуп Аԥсныҟа иаауеи Аԥснынтәи ицои апассаџьырцәа еиҳа рырманшәаларазы.

"Иаку абилеҭ" — уи билеҭк ала адәыӷба, аҳаирплан ма автобус ала аныҟәара анулшо ауп. Асеиԥш иҟоу амаҵзурақәа рхы иадырхәоит адунеи зегьы аҟны. Апассаџьыр имоуп алшара еиҳа ихазы еиӷьны иибо амаҵзура алхра.

"Адлертәи адәыӷбаангыларҭахь иааиуа апассаџьырцәа Аԥсны ақалақьқәа: Гагра, Пицунда, Аҟәа, Гәдоуҭа, Афон рахь иаауа автобусқәа рахь ииасыр алшоит. Атуристцәа зырманшәало ируакуп аҳәаа ахысраан аԥыжәарақәа рыҟазаара" — лҳәоит Лосева.

Автомобилтә транспорт ала иаауа ма ицо апассаџьыр азин имоуп ҩеижәихәба кьыла аидара аиагара.

Абилеҭ ахәԥса иартәоит: Адлер — Гагра – 550 мааҭ, Адлер — Пицунда – 700 мааҭ, Адлер — Гәдоуҭа – 850 мааҭ, Адлер – Афон Ҿыц – 1000 мааҭ, Адлер — Аҟәа – 1200 мааҭ. 5 рҟынӡа зхыҵуа ахәыҷқәа рымҩангара хәыда-ԥсадоуп.

Ажәабжьқәа зегьы
0