Аԥсны Ахада иԥа иҽы Фаренгеит аԥыжәара агеит

© Фото : http://www.riakchr.ruСкачки приуроченные ко Дню Победы прошли в КЧР
Скачки приуроченные ко Дню Победы прошли в КЧР - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
Аԥсуа ҽыҩҷкәынцәа рҽаладырхәит Ҟарачы-Черқьесск имҩаԥысуаз аипподром аартра аныҳәа.

АҞӘА, лаҵарамза 11 — Sputnik, Амра Амҷԥҳа. Фаренгеит ҳәа хьӡыс измоу Аԥсны Ахада Рауль Ҳаџьымба иԥа иҽы аҽырыҩраҟны аԥхьахә агеит, ҳәа ааицҳаит Аԥсны аҽыспорт Афедерациа аиҳабы Аслан Камлиа.

Иара иажәақәа рыла Фаренгеит реиҳа иуадаҩыз аиндаҭлара иалахәын.

"Аиндаҭлара иалаахәын 12 ҽы. Атәыла Ахада иԥа иҽы раԥхьатәиқәа иреиуаны инеиит. Черқьесскҟа инаԥхьан Аԥснытәи аҽааӡааҩцәа. Ҳара уахь иаагеит аҽ-шьацқьақәа хԥа", — иҳәеит Камлиа.

Афедерациа аиҳабы иажәақәа рыла уаанӡа Краснодар, Ростов, Пиатигорск имҩаԥысуаз аиндаҭлрақәа аԥснытәи акомандаазы ақәҿиарақәа рыцын.

"Краснодартәи аипподром аҟны имҩаԥысуаз аиндаҭлаара иалахәын: Доцент (аҽыҩҷкәын Анзор Саманба, аҽы аԥшәма Гурам Арӡынба) 3-тәи аҭыԥ ааннакылеит, Паджеро (аҽыҩҷкәын Алексеи Голик, аҽы аԥшәма Анрик Лакоиа) иара убас З-тәи аҭыԥ ааннакылеит", — иҳәеит Камлиа.

Ростов имҩаԥысуаз аиндаҭларақәа ирылахәын аҽқәа ҩба: Норд-Мун (аҽыҩҷкәын Андреи Иурасов, аҽы аԥшәма Ахра Ашәба) актәи аҭыԥ ааннакылеит, Фаст-керл (аҽыҩҷкәын Андреи Иурасов, аҽы аԥшәма Ахра Ашәба) ахԥатәи аҭыԥ ааннакылеит.

Пятигорск лаҵарамза 8 рзы имҩаԥысуаз аиндаҭлаарақәа ирылахәын Беслан Абхазаа иҽқәа ҩба: акы ахԥатәи аҭыԥ ааннакылеит, егьи – аԥшьбатәи.

Ажәабжьқәа зегьы
0