Аҵыхәтәантәи акәашара: аушьҭымҭацәа ашкол абзиараз ҳәа азырҳәеит

Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
2017 шыкәса рзы ҩ-нызқьҩык рҟынӡа Аԥснытәи ашколқәа роушьҭымҭацәа рзы аҵыхәтәантәи аҵәҵәабжьы геит. Sputnik акорреспондентцәа Пушкин ихьӡ зху ашкол № 2, Лакоба ихьӡ зху ашкол № 10 ирҭаан иҟан.

Иԥшӡаны еилаҳәаз аушьҭымҭацәа, урҭ рҭаацәеи рырҵаҩцәеи, амш бзиа – ари зегьы аныҳәатә гәалаҟазаара рзаԥнаҵон аҵыхәтәантәи аҵәҵәабжьы амш ҽны, лаҵарамза 26 рзы ари аусмаҩаԥгатә иалахәыз зегьы рзы.

Ажәабжь шәаԥхьар ҟалоит абра

Ажәабжьқәа зегьы
0