Каҷараа: Баҭал Чежьиа аиааира игар иреитинг шьҭыҵуеит

© Sputnik / Томас ТхайцукАԥснытәи аспортсмен Баҭал Чежьиа
Аԥснытәи аспортсмен Баҭал Чежьиа - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аԥснытәи аспортсмен Баҭал Чежьиа Ростов-на-Дону рашәарамза 3 рзы имҩаԥысраны иҟоу апрофессионалтә бокс ахәылԥаз аҟны дықәгылоит.

АҞӘА, лаҵарамза 26 – Sputnik, Бадраҟ Аҩӡба. Баҭал дзеисараны дыҟоу урыстәылатәи аспортсмен Артиом Вычкин дииааир иреитинг шьҭнахуан, иҳәеит Аԥсны апрофессионалтә бокс Афедерациа апрезидент ихаҭыԥуаҩ Роман Каҷараа.

"Адунеитә реитинг аҟны Баҭал 424 –тәи аҭыԥ ааникылоит. Уи цәгьам, избанзар абри акапан ала иқәгыло аспортсменцәа зықьҩыла ирацәоуп", — иҳәеит иара.

Баҭал Чежьиа уажәы уаанӡатәи иқәгыларақәа раан еиԥш акәымкәа еиҳа еиҵоу акапан ала дықәгылараны дыҟоуп.

"Уаанӡа Баҭал ибжахьанҭан ишьоу акапан ала дықәгылон. Аха ари спортуп. Аспортсменцәа ақәгыларақәа рыламҭалаз рыкапан карԥсоит", — иҳәеит иара.

Убри инамаданы Баҭал Чежьиа еиҳа иласу акапантә категориахь диаргоит.

"Ари атактика ахархәара арҭоит апрофессионалтә боксиорцәа реиҳараҩык. Ҳара ҳгәыӷуан 79 кьыла иҟоу ркатегориахь даҵанакып ҳәа, аха макьана изаацәоуп. Уажәазы ҳара ҳзы иоптималтәу акапан 76 кьыла инаӡоит", ҳәа азгәеиҭоит Качараа.

Иахьазы Баҭал Чежьиа урыстәылатәи абоксиорцәа рыбжьара 22-тәи ацәаҳәа ааникылоит.

Ажәабжьқәа зегьы
0