Ҭарба: ацәаӷәараан ауаа аԥара анрымырхуаз ыҟан

© Sputnik / Томас Тхайцукацәаӷәара
ацәаӷәара - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
Аԥсны Ақыҭанхамҩа аминистр Даур Ҭарба Sputnik иазеиҭеиҳәеит анхацәа рзы ааԥынтәи аусурақәа рымҩаԥгараан ицәырҵыз ауадаҩрақәа ртәы.

АҞӘА, рашәарамза 2 – Sputnik, Бадраҟ Аҩӡба. Аԥсны Ақыҭанхамҩа аминистр Даур Ҭарба Sputnik иазеиҭеиҳәеит анхацәа рзы ааԥынтәи аусурақәа рымҩаԥгараан ицәырҵыз ауадаҩрақәа ртәы. Аминистр иҳәеит Гәдоуҭа, Очамчыра араионқәа рҟны аҭыԥ шрымаз ахҭысқәа – ацәаӷәараан ауаа аԥарақәа анрымырхуаз. Арахь ацәаӷәара аҳәынҭқарра аԥара ахнашәаахьеит.

"Ҳара аҭыԥқәа рҟны хаҭала ҳнеины анхацәа ирымырхыз аԥара дырхынҳәыртә еиԥш иҟаҳҵон", — иҳәеит иара.

Даур Ҭарба иҳәеит иахьагьы асеиԥш ахҭысқәа аҭыԥ рымазар ҟалоит ҳәа.

"Ҳара иахьа гектарк азы атракторист изаҳшәо 1823 мааҭ роуп. Хазы изцәаӷәо гектарк азы 3 000 мааҭ еиҵаны иргаӡом", — иҳәеит аминистр.

Аминистр иазгәеиҭеит анхацәа зегьы ацхыраара рыҭара, хәыда-ԥсада рзыцәаӷәара залыршахом ҳәа, избанзар Ақыҭанхамҩа аминистрра иамоу алшарақәа рацәам.

Даур Ҭарба иҳәеит аԥхьазы ишазыԥхьагәаҭаз 3 000 гектар ацәаӷәара, аха нас хәыда-ԥсада ацәаӷәара мҩаԥыргоит ҳәа заҳаз ауаа азыҳәақәа ҟарҵо иалагеит, ацәаӷәара ахышәа-ҵышәагьы иацҵахеит.

"Убас Очамчыра араион аҟны иаҳцәаӷәараны ҳаҟан 650 гектар, аусурақәа анхацҳарк 2500 гектар цәаӷәатәуп рҳәеит. Усеиԥш ҳара иҳалшомызт. Аԥхьанатә иҟаҳҵоит ҳәа ззаҳҳәаз ахышәа-ҵышәа наҳагӡоит", — иҳәеит иара.

Уи адагьы аминистрра иҟанаҵаз аҳәарала 35 000 литра абылтәы цхыраарак аҳасабала анхацәа ирыҭан.

Ааԥынтәи аусурақәа анхыркәшахалак ашьҭахь алкаақәа ҟаҵахоит, агха-ԥхақәа шьақәыргылахоит ԥхьаҟазы аҭагылазаашьа арманшәаларазы.

Ажәабжьқәа зегьы
0