"Гнилушка" аӡышьҭра арыцқьара хыркәшоуп

© Фото : Горстрой"Гнилушка" аӡышьҭра арыцқьара хыркәшоуп
Гнилушка аӡышьҭра арыцқьара хыркәшоуп - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аҟәатәи аӡыҷҷа Гнилушка аӡышьҭра арыцқьареи арҭбаареи иаҿын 12 мшы.

АҞӘА, рашәарамза 22 – Sputnik, Бадраҟ Аҩӡба. Аҟәатәи аӡыҷҷа Гнилушка аӡышьҭра арыцқьара иаҿын 12 мшы. Уажәы аусурақәа хыркәшоуп ҳәа Sputnik акорреспондент изеиҭеиҳәеит аҳәынҭусбарҭа "Горстроb" аиҳабы Ҭемыр Агрба.

"Аусурақәа ҩ-етапкны имҩасуан. Аԥхьа атехника анеира алыршаразы ашәаԥыџьаԥ ԥаҳҟеит, нас – ахархәара рыман атракторқәа, аекскаваторқәа, аидарамҩангагақәа. Абарҭ рышьҭахь ауп аӡыҷҷа ырҵауланы ианҳарҭбаа", — иҳәеит иара.

Алашарбага араион аҿтәи аӡиа иалало Гнилушка ҳәа изышьҭо аӡыҷҷа, 2004 шықәса раахыс рыцқьара амбацызт, иҳәоит Агрба. Убри инамаданы амшқәа аацәгьахар, ихыҵны ауаа ирыҵалон.

"Аҭыԥантәи ауааԥсыра ишырҳәо ала 2004 шықәса инаркны 2012 шықәсанӡа аӡы машәыр ҟанамҵацызт. Уажәы аӡышьҭра ахьеималаз иахҟьаны аҭагылазаашьа уадаҩын. Уи адагьы ауааггьы уахь иҭарыжьуан абзазаратә гәамсам. Ҳара напыла иҭаагон уи", — иҳәеит Агрба.

Уажәы аӡыҷҷа арҵаулара адагьы идырҭбааит.

"Ҳара Алашарбагатәи аӡиа аҟынӡа аӡышьҭра ҳрыцқьеит", — иҳәеит иара.

Агрба иажәақәа рыла Аҟәа ақалақь ахадара ахатәымчқәа рыла иахәҭоу аусурақәа рымҩаԥгара ацәыцәгьоуп.

Ажәабжьқәа зегьы
0