Цәыббра акы ҧсшьарамшны ирылаҳәоуп

© Sputnik / Томас ТхайцукГаджет
Гаджет - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аҧыза-министр Беслан Барцыц Кәырбанныҳәа азгәаҭара инамаданы, цәыббрамза 1 ҧсшьарамшны алаҳәара азы Ақәҵара инапы аҵаиҩит.

Аҟәа, нанҳәа 23. Sputnik, Амра Амҷԥҳа. Атәыла аминистрцәа Реилазаара иҭнажьыз Ақәҵара инақәыршәаны, цәыббрамза 1 (ахәаша) 2017 шықәса, Кәырбанныҳәа азгәаҭара инамаданы, ҧсшьарамшны ирылаҳәоуп. Абри атәы ҳзааицҳаит Аминистрцәа Реилазаара аинформациеи аҳәынҭпротоколи Русбарҭа ареферент Владимир Чаргазиа.

"Кәырбанныҳәа азгәаҭара инамаданы, цәыббрамза 1 ҧсшьарамшны алаҳәара азы ажьырныҳәамза 5, 1995 шықәса рзы иҭыжьыз Ақәҵара инақәыршәаны инапы аҵаиҩит атәыла аҧыза-министр Беслан Барцыц. Ашколқәа рҟны аҵарашықәс хацыркхоит цәыббра 4 рзы", — иҳәеит Чаргазиа.

Уи адагьы Аԥсны Аҳәынҭқарра Урыстәылатәи Афедерациа ианазханаҵаз амш, нанҳәа 26 асабша иахьақәшәаз инамаданы, аԥсшьарамш ииагахоит аҩашахь. Ашәахьа, нанҳәа 28, ԥсшьарамшны иԥхьаӡоуп адин ныҳәа Нанҳәа инамаданы.

Иааидкыланы, атәылауаа рзы ԥсшьарамшқәаны иҟалоит: нанҳәа 26, 27, 28, 29, цәыббра 1, 2, 3. 

Ажәабжьқәа зегьы
0