Аҵарауаа архәыцит: амраҟны амцаҵҟьарақәа ыҟоуп

CC0 / / Вспышка на солнце
Вспышка на солнце - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аҵарауаа иара убасгьы иазыԥшуп агеомагниттә ԥшаӷьы ҟалоит ҳәа амраҟны иҟоу амцаҵҟьарақәа ирхырҟьаны.

АҞӘА, цәыббра 8— Sputnik. Аҵарауаа азыԥшуп агеомагниттә ԥшаӷьы ҟалоит ҳәа амраҟны иҟоу амцаҵҟьарақәа ирхырҟьаны. Амраҟны иакым-иҩбам амцаҵҟьарақәа ыҟоуп аха зегь раасҭа иӷәӷәан ҳәа иршьеит ахашаҽны аҭыԥ змаз амцаҵҟьара X9. Абри атәы аанацҳауеит РИА Новости.

Амраҟны ахашаҽны аҭыԥ змаз амцаҵҟьара аҵыхәтәантәи 12 шықәса рзы зегь раасҭа амч аман. X9.3. балл иҟан. Асеиԥш амчхара змаз амцаҵҟьара ыҟан 2005 шықәса цәыббра 7 рзы.

"Амратә кәаԥ AR2673 аҟны амцаҵҟьарақәа хԥа аҭыԥ рыман", — ҳәа арбоуп асаит аҟны.

Амцацәыҵҟьара Х9 иахҟьар алшоит арадиоеимадареи арадиоцәқәырԥақәеи рылаҟәра.

Уи адагьы апортал ахәшьарақәа рыла Х9 иахҟьаз акороналтә маҭәашьар адгьыл аҟынӡа иазыԥхьагәаҭоу арыцхә аан акәымкәа заа иааӡеит.

Агеомагниттә ԥшаӷьы иахҟьаз аҩадатәи алашара убриаҟара амчхара дуун, аладатәи америкатәи аштат Арканзас ирбартә еиԥш.

Ажәабжьқәа зегьы
0