"Зҽаԥсазтәыз аиқәырхаҩ" ҳәа ахьӡ аԥҵоуп Аԥсны

© Sputnik / Томас ТхайцукРабота МЧС Абхазии
Работа МЧС Абхазии - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
Аԥсны Жәлар реизара аилатәара мҩаԥган Аҟәа, ахашаҽны абҵара 1 азы.

АҞӘА, абҵара 1-Sputnik, Бадри Есиава. "Аԥсны зҽаԥсазтәыз аиқәырхаҩ" ҳәа ахьыӡ аԥҵаразы ақәҵара рыдыркылеит Жәлар реизара аилатәараҿ, ахашаҽны абҵара 1, аҩбатәи аҵыхәтәантәи ааԥхьараҿы.

"Аҳәынқарратә ҳамҭақәеи Аԥсны аҳаҭыртә хьыӡқәеи" рзакәан аԥсахрақәа алагаларазы ажәахә иман дықәгылеит атәыла ахадара анапхгаҩы актәи ихаҭыԥуаҩ Дмитри Шамба.

Иара иазгәаиҭеит, аиқәырхаҩцәа русура ашәарҭара шацу, ауаа рыԥстазаарақәа ахьчара ишазырхоу.

"Ари азакәан апроект аҿы "Аԥсны зҽаԥсазтәыз аиқәырхаҩ" ҳәа аҳаҭыртә хьӡы ҿыц аԥҵара азгәаҭәоуп, уахь иаҵанакуеит АҶА аусзуҩцәа 15 шықәса инареиҳаны аус зухьо", — иҳәеит Шамба.

Амилаҭтә шәарҭадареи ахьчареи рзы акомитет ахантәаҩы Илиа Гәниа ари азҵаара иара дазхагылоу акомитет аилатәараҿы ишахәаԥшхьаз атәы иҳәеит.

Жәлар реизара адепутатцәа еицҿакны рыбжьы арҭеит.

Ажәабжьқәа зегьы
0