Асаркьа, амца, нас ахәмарга

Анапаҵаҩра
Yandex newsTelegram
Абар, аа-шықәса ирықәуп Аҟәатәи астудиа "Артель" асаркьа иалхны аԥсаӡ азы ахәмаргақәа ҟарҵоит.

Дмитри Даниулов асаркьарчҩыс аус иуеит ԥшьы-шықәса. Абри аамҭазы иара уи амаӡақәа зегьы ныҭкааны иҭиҵааит, ибзиангьы идыруеит ибашоу асаркьа ҟәамҟьа аныҳәатә ссир шалихыша. Абар, аа-шықәса ирықәуп Аҟәатәи астудиа "Артель" асаркьа иалхны аԥсаӡ азы ахәмаргақәа ҟарҵоит.

Ажәабжь инарҭбаан шәаԥхьар ҟалоит абра>>

© Sputnik / Томас ТхайцукДмитри Даниулов асаркьарчҩыс аус иуеит ԥшьы-шықәса.
Дмитри Даниулов асаркьарчҩыс аус иуеит ԥшьы-шықәса. - Sputnik Аҧсны
1/9
Дмитри Даниулов асаркьарчҩыс аус иуеит ԥшьы-шықәса.
© Sputnik / Томас Тхайцук"Ҳус аҿы зегь раасҭа иуадаҩу аамҭа ақәшәароуп. Асаркьа рацәак уцныҟәара зҭахым материалуп. Аамҭа уацәыхҟьеит – иҟауҵаз каужьроуп. Асаркьа знык ирԥханы, нас иурхьшәашәар акгьы узалхӡом", — иҳәоит иара.
Ҳус аҿы зегь раасҭа иуадаҩу аамҭа ақәшәароуп. Асаркьа рацәак уцныҟәара зҭахым материалуп. Аамҭа уацәыхҟьеит – иҟауҵаз каужьроуп. Асаркьа знык ирԥханы, нас иурхьшәашәар акгьы узалхӡом, — иҳәоит иара. - Sputnik Аҧсны
2/9
"Ҳус аҿы зегь раасҭа иуадаҩу аамҭа ақәшәароуп. Асаркьа рацәак уцныҟәара зҭахым материалуп. Аамҭа уацәыхҟьеит – иҟауҵаз каужьроуп. Асаркьа знык ирԥханы, нас иурхьшәашәар акгьы узалхӡом", — иҳәоит иара.
© Sputnik / Томас ТхайцукАсаркьарчҩы иус ауадаҩра адагьы ашәарҭарагьы амоуп иҳәоит Дмитри Даниулов.
Асаркьарчҩы иус ауадаҩра адагьы ашәарҭарагьы амоуп иҳәоит Дмитри Даниулов. - Sputnik Аҧсны
3/9
Асаркьарчҩы иус ауадаҩра адагьы ашәарҭарагьы амоуп иҳәоит Дмитри Даниулов.
© Sputnik / Томас ТхайцукАсаркьа апышҭақәа рыдагьы иалухыр алшоит еиуеиԥшым амультфильмқәа рперсонажқәа, аԥстәқәа, аԥсаатәқәа рсахьақәа, ачысмаҭәа
Асаркьа апышҭақәа рыдагьы иалухыр алшоит еиуеиԥшым амультфильмқәа рперсонажқәа, аԥстәқәа, аԥсаатәқәа рсахьақәа, ачысмаҭәа - Sputnik Аҧсны
4/9
Асаркьа апышҭақәа рыдагьы иалухыр алшоит еиуеиԥшым амультфильмқәа рперсонажқәа, аԥстәқәа, аԥсаатәқәа рсахьақәа, ачысмаҭәа
© Sputnik / Томас ТхайцукАсаркьарчра ҟазароуп
Асаркьарчра ҟазароуп - Sputnik Аҧсны
5/9
Асаркьарчра ҟазароуп
© Sputnik / Томас ТхайцукЛассы аҭыԥантәи адәқьанқәа рҟны ицәырҵраны иҟоуп еиуеиԥшым анаплакытә маҭәарқәаЛассы аҭыԥантәи адәқьанқәа рҟны ицәырҵраны иҟоуп еиуеиԥшым анаплакытә маҭәарқәа
Лассы аҭыԥантәи адәқьанқәа рҟны ицәырҵраны иҟоуп еиуеиԥшым анаплакытә маҭәарқәа - Sputnik Аҧсны
6/9
Лассы аҭыԥантәи адәқьанқәа рҟны ицәырҵраны иҟоуп еиуеиԥшым анаплакытә маҭәарқәаЛассы аҭыԥантәи адәқьанқәа рҟны ицәырҵраны иҟоуп еиуеиԥшым анаплакытә маҭәарқәа
© Sputnik / Томас ТхайцукААУ аҟазара афакультет астудентцәа ҳмаҵзуразы ахәмарга арԥшӡара иақәшаҳаҭхеит. Уи аҟаҵашьа атәгьы ҳзеиҭарҳәеит.
ААУ аҟазара афакультет астудентцәа ҳмаҵзуразы ахәмарга арԥшӡара иақәшаҳаҭхеит. Уи аҟаҵашьа атәгьы ҳзеиҭарҳәеит. - Sputnik Аҧсны
7/9
ААУ аҟазара афакультет астудентцәа ҳмаҵзуразы ахәмарга арԥшӡара иақәшаҳаҭхеит. Уи аҟаҵашьа атәгьы ҳзеиҭарҳәеит.
© Sputnik / Томас Тхайцук"Аилазаара ҷыда апышҭа аҩныҵҟа иҭаҳҭәоит иарцәаакырцаз. Нас уахь иҭаҳаԥсоит ацырцыр-ҽыҭқәа, анаҩс еилаҳарҩынтуеит", - ҳәа ҳзеиҭалҳәоит Фарида Сангәлиаԥҳа.
Аилазаара ҷыда апышҭа аҩныҵҟа иҭаҳҭәоит иарцәаакырцаз. Нас уахь иҭаҳаԥсоит ацырцыр-ҽыҭқәа, анаҩс еилаҳарҩынтуеит, - ҳәа ҳзеиҭалҳәоит Фарида Сангәлиаԥҳа. - Sputnik Аҧсны
8/9
"Аилазаара ҷыда апышҭа аҩныҵҟа иҭаҳҭәоит иарцәаакырцаз. Нас уахь иҭаҳаԥсоит ацырцыр-ҽыҭқәа, анаҩс еилаҳарҩынтуеит", - ҳәа ҳзеиҭалҳәоит Фарида Сангәлиаԥҳа.
© Sputnik / Томас ТхайцукFныҳәатә хәмаргақәа рырхиара абҵарамза инаркны ишалаго
Fныҳәатә хәмаргақәа рырхиара абҵарамза инаркны ишалаго - Sputnik Аҧсны
9/9
Fныҳәатә хәмаргақәа рырхиара абҵарамза инаркны ишалаго
Ажәабжьқәа зегьы
0