Баку аԥжәарақәа аҭыԥ рыман

© Sputnik / Али Кямал / Амедиаҵәахырҭахь аиасраНеизвестный открыл стрельбу в Азербайджанской нефтяной академии
Неизвестный открыл стрельбу в Азербайджанской нефтяной академии - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Баку ақалақь агәҭа, аметро астанциа "28 мая" аҟны аԥжәара ҟалеит.

АҞӘА, ажьырныҳәа 29 — Sputnik. Иҟоу адыррақәа рыла аԥжәара зыхҟьаз агаз ауп. Аԥжәара иахҟьаны ԥсыҭбара ҟамлеит ҳәа аанацҳауеит РИА Новости, "Азеригаз" адиректор хада ихаҭыԥуаҩ Руслан Алиев иажәақәа ҵаҵӷәыс иҟаҵаны.

Уаанӡа ахҭыс ахҭыгәлацәа РИА Новости адырра арҭеит аметро астанциақәа руак, "28 мая" ааигәараы аԥжәара ҟалеит ҳәа. Дара ражәақәа рыла аԥжәара ахаҭа ахьыҟаз Дилиара Алиева лыхьӡ зху амҩаду аҿы игылоу аҩнеихагылоуп, ҩыџьа ауааԥсырагь ҭахеит ҳәа.

Аҭыԥ аҟны аусурақәа мҩаԥыргоит аполициа амаҵзурауааи Аҭагылазаашьа ҷыдақәа рминистрра амаҵзурауааи.

Ажәабжьқәа зегьы
0