Микрофон  - Sputnik Аҧсны
Арадио

Аб Никита: Ҳазшаз имчала раԥхьаӡа акәны иԥшьоу адгьыл сшьапы нықәсыргылеит

© Sputnik / Томас ТхайцукОтец Никита
Отец Никита - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аԥснынтәи 40-ҩык рҟынӡа анцәахаҵаҩцәа Иерусалим иҟоуп, амшаԥ ныҳәаз Аҟәаҟа Амца ԥшьа аҟәырҷаха ааргарцаз. Анцәахаҵаҩцәа рныҟәара атәы Иерусалимынтәи ҭелла арадио Sputnik Аԥсны иазеиҭаиҳәеит Аб Никита.
Аб Никита: Ҳазшаз имчала раԥхьаӡа акәны иԥшьоу адгьыл сшьапы нықәсыргылеит

"Анцәа ду имчала сынтәа саргьы Иерусалимҟа иааз ауааԥсыра рхыԥхьаӡара салоуп. Раԥхьаӡа акәноуп иԥшьоу адгьыл сшьапы анықәсыргыл. Арахь ҳаанӡа ҳаҟан Мысра, Анцәа иуасиаҭқәа жәаба Моисеи иахьиҭаз ашьха Синаи, ахәаҷгьы ҳхалеит, уи аҭыԥаҿ Анцәа иашьапкра мҩаԥаагеит. Иерусалим ҳанааи, Иаса Қьырса дахьыршьыз аҭыԥаҿы игылоу ауахәамаҿы Анцәа иашьапкра мҩаԥаагеит", — ҳәа ааицҳауеит Иерусалимынтәи Аб Никита. 

Шәазыӡырҩла арадио Sputnik Аԥсны ишиашоу ицо аефир, асааҭ 18:00 рзы.

Ажәабжьқәа зегьы
0