Микрофон  - Sputnik Аҧсны
Арадио

Ҷанԥҳа: сынтәа аушьҭымҭацәа "иҭынчу" аҵкқәа алырхуеит

© SputnikМадина Чанба
Мадина Чанба - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
Yandex newsTelegram
Сынтәа аушьҭымҭацәа рыҩнуҵҟа иаҳа аԥыжәара змоу аҵыкқәа зеиԥшроу атәы, насгьы аӡыхраан хшыҩзышьҭра зҭатәу арадио Sputnik Аԥсны аефир аҟны еиҭалҳәеит Аҟәатәи амодақәа рыҩны аусзуҩы, аӡахҩы Мадина Ҷанԥҳа.

"Ҳазлацәажәаша ҳамоуп": Ҷанԥҳа аушьҭымҭацәа рцәамаҭәа иазкны
"Сынтәа аҭыԥҳацәа иалырхуеит иаҳа имариоу аҵыкқәа. Ҵыԥх аԥыжәара змаз ԥшшәылеи формалеи иҩычаз акәзар, сынтәа "иҭынчу" ауп.  Аӡыхраан ихадароуп, доусы ицәа ианаалоу аҵкы аԥшшәыи, аформеи алхра. Ҳәарада, иҟоуп аинтернет аҿы ирыԥшааз аҵкы асахьа анаарго, аха уигьы анаҩс анҽеиҭанакуа ыҟоуп", — ҳәа азгәалҭеит Ҷанԥҳа арадио Sputnik Аԥсны аефир аҟны. 

Ажәабжьқәа зегьы
0