Адлеиба: ҳазцыхәмаруаз акоманда ԥсыҽын

© Sputnik / Томас ТхайцукАстамур Адлейба
Астамур Адлейба - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Лондон ихацыркхеит ConIFA аверсиала ашьапылампыл азы адунеи ачемпионат. Аԥснытәи акоманда раԥхьатәи аиԥылара мҩаԥнагеит. Тибеттәи акомандеи Аԥснытәи акомандеи реицыхәмарраан Аԥснытәи акоманда 3:0 ҳәа аиааира агеит.

АҞӘА, рашәара 1– Sputnik. Арадио Sputnik аинтервиу азҭаз ашьапылампылтә клуб "Динамо" Аҟәа апрезидент Асҭамур Адлеиба иҳәеит изцыхәмаруаз акоманда акыр иԥсыҽын ҳәа. 

"Актәи ахәмарра акәын. Ҳара даара ҳаҽҵәылхны ҳҽазыҟаҳҵон. Ахәмарра акыр иҳақәҿиеит. Ампыл ирласны аҭаршәра ҳалшеит. Ииашоуп Тибетгьы акыр ҳарцыхцыхра алшеит, аха аҩбатәи ампыл анҭашәа ашьҭахь ҳхы ҳақәгәыӷуа ҳахәмаруан", — иҳәеит иара.

Футбол. Сборная Абхазии-Сборная футбольных команд Абхазии - Sputnik Аҧсны
Аԥснытәи акоманда раԥхьатәи аиааира агеит

Ахәмарра ахьымҩаԥысуаз астадион аҿы ҳкоманда адгылаҩцәа рацәаҩын ҳәа азгәеиҭеит Адлеиба.

"Ҳахәмарра иахәаԥшырц инеиит аԥсуа диаспора. Урҭ аҳаиртә баӷәазаҿгьы иаҳԥылахьан. Уа иҟан англыз, анемец журналистцәа. Ҳара адунеи ачемпионцәа ҳәа ҳахьӡ еиҳа ҳалыркаартә иҟанаҵон", — иҳәеит иара.

Адлеиба далацәажәеит аԥснытәи акоманда зцыхәмарраны иҟоу егьырҭ акомандақәа рҭагылазаашьагьы.

"Аҩадатәи Кипр акоманда даара иӷәӷәоуп, Карпаталиа акомандеи ҳареи Кипр 2017 шықәса рзы ҳаицыхәмарраан 2:2 ҳәа ҳахәмарра хҳаркәшеит. Сгәы иаанагоит уи акомандагьы узыцәшәаша командоуп ҳәа", — иҳәеит Адлеиба.

Ажәабжьқәа зегьы
0