Микрофон  - Sputnik Аҧсны
Арадио

Гәынба ақыҭақәа рҿы афильмқәа дырбара иазкны: ақыҭауааԥсыра гәыгәҭажьымхарц

© Sputnik / Томас ТхайцукАдамыр Гунба
Адамыр Гунба - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аԥсны акультура аминистрра иаԥшьнагаз апроект ҿыц иабзоураны ақыҭақәа рҿы идырбалахоит аԥсуа фильмқәа, абри атәы иҳәеит арадио Sputnik Аԥсны иаиҭаз аинтервиу аҿы аминистрра аспециалист хада Адамыр Гәынба.

Хра злоу ахҭысқәа: Гәынба ақыҭақәа рҿы акиносахьақәа дырбара иазкны
"Афильмқәа дырбара хацыркын Гәдоуҭа араионаҿ. Блабырхәа ақыҭан акиносахьа дырбара ҳгәы иҭамызт, аха дара рхала иҟарҵаз аҳәарала уахь иган "Анапыхьараџь". Ари аус ажәлар еизнагеит, ақыҭауаа рацәаны инеит, ахҭыс ибзиан ирыдыркылеит, аинтерес ду рызцәырнагеит. Ари апроект  ақыҭауаа еибанарбоит, еиҳа еинырлоит", — ҳәа агәаанагара имоуп Гәынба.

Ажәабжьқәа зегьы
0