Микрофон  - Sputnik Аҧсны
Арадио

Лазба: алашаразы аԥара аныумшәа ицәароуп, уаҳа ԥсыхәа ыҟам

© Sputnik / Томас ТхайцукИнал Лазба
Инал Лазба - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
Yandex newsTelegram
Аекономика аминистрраҿы имҩаԥган афымцамч азы акомиссиа аилатәара афымца ахә ахызамшәаауа рызҵаарала. Аилатәараҿы излацәажәаз, насгьы, иҟаҵатәузеи ауааԥсыра рхы иадырхәо афымцамч азы аԥара ршәаларцаз, абари атәы арадио Sputnik Аԥсны аефир аҟны еиҭеиҳәеит "Амшынеиқәафымцамч" афилиал "Афымцаҭира" аиҳабы Инал Лазба.
"Атәылауаҩи аиҳабыреи": Лазба афымца ахә ахшәаара иазкны

"Уажәтәи аамҭа ауаҩы аҭел имазароуп, уи ада ԥсыхәа шимам идыруеит, иҭоу аԥара анынҵәалак днеины иҭаиҵоит, алашара акәзар, уалла иаҳҭоит аҟнытә, аԥара ахшәаара даҟәыҵуеит. Ус анакәха, аԥара аныумшәа, алашара ицәароуп, уаҳа ԥсыхәа ыҟам. Ари аӡҵаара аӡбараҿы иҳадгылароуп араионқәа рнапхгаҩцәа. Ианҳарцәо, аимак-аиҿак ахылҿиаауеит, убри аамҭазы амилициа уа иҟазароуп, апрокуратура акәзар, рус нарыгӡароуп", — ҳәа азгәеиҭеит Лазба арадио Sputnik Аԥсны аефир аҟны.

Ажәабжьқәа зегьы
0