Микрофон  - Sputnik Аҧсны
Арадио

Какоба: аԥсуа бызшәазы аԥышәара аҭиира азакәан аҿы иарбоуп

© SputnikАдгур Какоба
Адгур Какоба - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Ирҭиилар аума алимитқәа рыла аҳәаанырцә аҵара зҵарц зҭаху аҿар аԥсуа бызшәазы аԥышәара, абри азы игәаанагара иҳәеит адырраҭара "Коӷониаԥҳа лымҩаду" аҟны аҵареи аҵарадырреи рминистр Адгәыр Какоба.
"Ҳазлацәажәаша ҳамоуп": Какоба Аԥсны ашколқәа русура иазкны

"Аԥсуа бызшәазы азакәан инақәыршәаны ажьырныҳәа 23, 2014 шықәсазы, Аԥсны адепутатцәа реизара иаднакылеит ақәҵара, уаҟа иазгәаҭоуп "дарбанзаалакгьы ашкол аушьҭымҭа Аԥснытәи иреиҳау аҵараиурҭақәа ирҭало, мамазаргьы Аԥсны анҭыҵ ицома, иахьыҟазаалакгьы аԥсуа бызшәа аԥышәара рҭиироуп" ҳәа. Ари закәанны иҟоуп, уи ҳақәныҟәаны аусура ҳаҿуп. Сынтәа хышықәсоуп аԥышәара мҩаԥаҳгоижьҭеи, аха убри анымҩаԥаҳго аамҭазы еснагь ацәажәарақәа ахылҿиаауеит. Урыстәыла аҵара иҭалозаргьы, иалган ианаауа абызшәа изымдыруазар, аҭыԥқәа рҟны аус иур ҟалаӡом ҳәа, убри аҩызагьы азакәан шыҟоу рдыруазароуп", — ҳәа азгәеиҭеит Какоба арадио Sputnik Аԥсны аефир аҟны.

Ажәабжьқәа зегьы
0