Микрофон  - Sputnik Аҧсны
Арадио

Кәарҷиа: амамзаара иахҟьаны астудентцәа рҵара ааныжьны ианцо ыҟоуп

© Sputnik / Томас ТхайцукВалерий Кварчия
Валерий Кварчия - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аҵаразы аԥара ззымшәо астудентцәа иҟоуп аинститут анаанрыжьо ҳәа азгәеиҭеит арадио Sputnik аефир аҟны Аҟәатәи иаарту аинститут аректор Валери Кәарҷиа.

"Хра злоу ахҭысқәа" Кәарҷиа астудентцәа аҵара ааныжьра зрықәшәо атәы
"Бжьаратәла шықәсык ҳинститут иалгоит 80-100 ҩык рҟынӡа. Аҵара иҭаҳҵоит 120-130- ҩык. Иҟоуп изалымго. Сынтәа мацара ахԥатәи, аԥшьбатәи акурс аҟынӡа инеихьоу, ԥсшьара ҳанцоз арзаҳалқәа рыҩҩит 25-ҩык рҟынӡа хатәгәаԥхарала аҵара ааныжьны ишцо, избанзар рҵара ахә рызшәаӡом. Ҳара ҳҟны бжьаратәла 40-нызқь шәатәуп аҵаразы. Урҭ рҵара иацырҵарц ианыгежьлакгьы иҳадаҳкылоит, избанзар аԥара амамзаара иахҟьаны ауп ишцаз", — иҳәеит Қәарчиа.

Ажәабжьқәа зегьы
0