Микрофон  - Sputnik Аҧсны
Арадио

Габлиа: Ашықәс ҿыцаз аҳҭнықалақь ауаа рыбла аргәырӷьартә иҟалоит

© Sputnik / Томас Тхайцукаҳҭнықалақь асахьаҭахыҩ хада Руслан Габлиа.
аҳҭнықалақь асахьаҭахыҩ хада Руслан Габлиа. - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
Аҟәа Ашықәс ҿыц аԥылара иабанӡазыхиоу, иамоума аныҳәатә хаҿра арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы еиҭеиҳәеит аҳҭнықалақь асахьаҭахыҩ хада Руслан Габлиа.
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп: Габлиа аҳҭнықалақь Ашықәс ҿыц ишазыхиоу иазкны

"Сынтәа иалкааны ирхиахоит Леон имҩаду, акы иаламҩашо илашаӡа улахь иааиуа иҟалоит. Излауа ала ирлашахоит егьырҭ амҩадуқәагьы, иара убас еиуеиԥшым аҳаблақәа, ҳәарада, Амҳаџьырра рымҩадугьы ула аргәырӷьартә иҟалоит. Ҳгәы иҭоу рацәоуп, иацаҳҵаша ыҟоуп, ҵыԥх аасҭа сынтәа еиӷьхарц ҳҭахуп", - ҳәа азгәеиҭеит Габлиа.

Аиҿцәажәара инарҭбаан шәазыӡырҩыр ҟалоит арадио Sputnik Аԥсны ишиашоу ицо аефир аҟны, асааҭ 18:00 рзы.

Ажәабжьқәа зегьы
0