Апрокурор хада: Гагра иҟалаз аԥжәара ауаҩы ишьра акәын иззырхаз

© Foto / МВД РААпрокурор хада: аԥжәара ауаҩы ишьра акәын иззырхаз
Апрокурор хада: аԥжәара ауаҩы ишьра акәын иззырхаз - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Ажьырныҳәа 15, асааҭ 16:25 рзы Гагра араион Лӡаа ақыҭан, Аԥсны амҩаҿ атранспорттә хархәага "Audi Q-7 ԥжәеит

АҞӘА, ажьырныҳәа 16 - Sputnik, Бадраҟ Аҩӡба. Гагра араион Лӡаа ақыҭан, Аԥсны амҩаҿ атранспорттә хархәага "Audi Q-7" аԥжәара ззырхаз анаплакҩы Михаил Еваленко иҭархара акәын ҳәа Sputnik иазааицҳауеит ауаажәларра рнырразы Аԥсны апрокурор хада ицхырааҩ Даур Амҷба.

Гагра араион аҿы аԥжәара ҟалеит - Sputnik Аҧсны
Гагра араион аҿы аԥжәара ҟалеит

"Аҭыԥ аҟны аҩнуҵҟатәи аусқәа рминистрра аусзуҩцәа аус руеит. Дара ргәаанагарала амашьына аԥхьатәи асаркьеи акапоти рыбжьара арԥжәага бжьаҵан. Иара амашьына зтәыз ихаҭа арҭҟәацга зҭаз арҳәыра авҵхра дшаҿыз ауп аԥжәара шыҟалаз", - ҳәа иҳәоит иара.

Михаил Еваленко – Москватәи наплакҩуп. Аԥсны акыршықәса абизнес инапы алакуп. Иҭаацәа Москва инхоит. Иҟалаз ахҭыс ашьҭахь Еваленко иҭаацәа Аԥсныҟа иааит, аоперациазы Шәачаҟа игара рыгәҭакны.

"Еваленко Шәача ақалақь ахәышәтырҭахь днагоуп. Уа аоперациа изыруит. Уантәи Москваҟа диагахоит. Игәабзиаратә ҭагылазаашьа акыр иуадаҩуп", - ҳәа иҳәоит Амҷба.

Ахҭыс инадҳәаланы Гагра араион апрокуратура ашьаус хацнаркит.

Ажәабжьқәа зегьы
0