Associated Press: "Талибан" "ааԥынтәи ажәыларақәа" ирылагоит

© AP Photo Rahmat GulАфганистан, 9 апреля 2019
Афганистан, 9 апреля 2019 - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Ахәашаҽны талибаа хә-бызшәак рыла аҳәамҭа ҟарҵеит Афганисҭан аҳәаанырцәтәи ар ыҟанаҵ ишеибашьло азы.

АҞӘА, мшаԥы 12 - Sputnik. Арадикалтә еиҿкаара "Талибан" Еиду аштатқәеи дареи Афганисҭан аҭагылазаашьа аҭышәныртәаларазы реиҿцәажәара иахьмырԥшыкәа "ааԥынтәи ажәыларақәа" ишрылаго азы аҳәамҭа ҟанаҵеит. Абри атәы аанацҳауеит РИА Новости амаҵзура Associated Press адыррақәа ҵаҵӷәыс иганы.

На месте взрыва в Кабуле, Афганистан - Sputnik Аҧсны
Атеррорист актқәа мҩаԥган Афганистан

Убри аан дара инаҵшьны иазгәарҭоит Афганисҭан аҳәаанырцәтәи ар ыҟанаҵ ишеибашьло азы. Иара убасгьы аҳәамҭаҿы ааԥхьара ҟаҵоуп аҭынч уааԥсыра рҟны ацәыӡқәа рҽырцәырыхьчаларц.

ЕАА аҵыхәтәантәи аамҭазы изныкымкәа аиҿкаара "Талибан" анапхгара ирыҿцәажәахьеит аимак аҭышәныртәаларазы.

2001 шықәса раахыс Еиду аштатқәеи урҭ рыдгылаҩцәеи Афганисҭан арратә операциа мҩаԥыргоит аталибцәа ирҿагыланы.

2018 шықәса рзы Дональд Трамп иусбарҭа Аладатәи Азиаҿы рхымҩаԥгашьа астратегиа ҿыц аԥнаҵеит. Уи инақәыршәаны Америка Афганисҭан аимак аҭыԥ ақәҵара еиҳа ахы аланрхәыроуп.

 

Ажәабжьқәа зегьы
0