Урыстәылатәи аруаа "Аиааира адиктант" рыҩраны иҟоуп

© Foto / Пресс-служба ЮВОУрыстәылатәи аруаа "Аиааира адиктант" рыҩраны иҟоуп
Урыстәылатәи аруаа Аиааира адиктант рыҩраны иҟоуп - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Акциа "Аиааира адиктант" Аџьынџьтәылатә еибашьра Ду аҿы аиааира 74-шықәса ахыҵра иазхоуп. Имҩаԥысраны иҟоуп лаҵара 7 рзы.

АҞӘА, мшаԥы 18 - Sputnik. Аџьынџьтәылатә еибашьра Ду аҿы аиааира 74-шықәса ахыҵра иазхоу ауснагӡатә аҳәаақәа ирҭагӡаны, Аԥсны иҟоу Урыстәылатәи аруаа "Аиааира адиктант" рыҩраны иҟоуп, ҳәа ааицҳауеит Аладатәи арратә округ апресс-маҵзура аиҳабы, аполковник Вадим Астафьев.

Иазгәаҭоуп адиктант аҩра амш аҽны, лаҵара 7 рзы, изҭаху зегьы абри ауснагӡатә рхы аладырхәыр, рдыррақәа ԥыршәар ҟалоит ҳәа. Иазыԥхьагәаҭоуп 2000-ҩык рҟынӡа ауааԥсыра адиктант аҩра ралахәхара.

Акциа алахәылацәа сааҭк аҩныҵҟа жәаҩа зҵаара рҭак ҟарҵароуп.

Анкетаҿ азҵаарақәа рызкуп аибашьра арыцхәқәа, ахҭысқәа, аҭоурыхтә хаҿқәа, арратә епоха аплакатқәа, уи атема иазку асахьаркыратә литература.

 

Ажәабжьқәа зегьы
0