Гагра Аԥсны еиҳа изҭаауа акурортқәа рреитинг аҿы иаԥхьагылоуп

© Sputnik / Илона Хварцкия / Амедиаҵәахырҭахь аиасраГагра аԥшаҳәа
Гагра аԥшаҳәа - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аԥсшьараз анхарҭаҭыԥқәа заанаҵтәи рҿаҵаразы амаҵзура Tvil.ru Аԥсны акурортқәа рреитинг шьақәнаргылеит.

АҞӘА, рашәара 21— Sputnik. Гагра, Аҟәа, Пицунда – Аԥсны аԥхын аԥсшьараз еиҳа ауаа зҭаауа ҭыԥқәоуп ҳәа адырра ҟанаҵоит аԥсшьараз анхарҭаҭыԥқәа заанаҵтәи рҿаҵаразы амаҵзура Tvil.ru иҟанаҵаз ареитинг аҟны.

Ҵәыџьба: ӡынгьы-ԥхынгьы асасцәа рыдкылара ҳазыхиоуп>>

Амаҵзура ареитинг шьақәнаргылеит ԥхынгәы 1 инаркны нанҳәа 31 2019 шықәса рзтәи аҿаҵара адыррақәа рыла.

Аԥхьатәи ахәба иара убасгьы иаҵанакит Гәдоуҭеи Цандрыԥшьи.

Гәдоуҭа анхарҭаҭыԥ уахыки-ҽнаки ахәԥса иартәоит 1,5 нызқь мааҭ, Аҟәа - 2,7 нызқь мааҭ.

"Акурорттә роман" акәицқәа>>

Tvil.ru адыррақәа рыла, Аԥсны акурортқәа рҿы аԥсшьаҩцәа 10-14 мшы ԥсшьараҳәа иаҭаауеит.

 

Ажәабжьқәа зегьы
0