Микрофон  - Sputnik Аҧсны
Арадио

Ажьиԥҳа: атәыла аҩнуҵаҟа ҳаиҭанаиааира иреиӷьу ӡыргароуп ҳақалақьқәа рзы

© SputnikРада Ажиба
Рада Ажиба - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Тҟәарчал аҭыԥ ԥшӡарақәа збарц ақалақь иаҭааз ажурналист Рада Ажьиԥҳа арадио Sputnik аефир аҟны иазгәалҭеит Аԥсны атәылауаа рҳәынҭқарра аҩнуҵаҟа ирымбац акәакьқәа шмаҷым.
Ажьиԥҳа: атәыла аҩнуҵаҟа ҳаиҭанаиааира иреиӷьу ӡыргароуп ҳақалақьқәа рзы

"Аԥсны ахы-аҵыхәа ирацәаҩуп ҳҭыԥ ԥшӡарақәа зымбац. Исҭахуп аҿар, аиҳабацәа ус еиԥш алшара рымазарц. Тҟәарчалаа Риҵа, Гагра, Афон Ҿыц иаҭааларц, уа инхо рыхәҭаахьала Тҟәарчалҟа инеиларц, аиҭанаиааира ыҟазарц. Уи пропагандуп, иреиӷьу ӡыргароуп. Сара избаз- исаҳаз зегьы ирзеиҭасҳәоит, аус сыцызуа ирабжьазгоит Тҟәарчал иаҭаарц", - лҳәеит Ажьиԥҳа.

Инеиҵыху аиҿцәажәара шәазыӡырҩы арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы.

Ажәабжьқәа зегьы
0