Цәыббрамзазы Аԥсны реиҳа аԥсшьаразы ахәԥсақәа ахьылаҟәу аҭыԥқәа

© Sputnik / Томас ТхайцукҬагалан
Ҭагалан - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аԥсшьараз анхарҭаҭыԥқәа заанаҵы рҿаҵаразы урыстәылатәи амаҵзура Tvil.ru иалнакааит Аԥсны цәыббрамзазы реиҳа аԥсшьаразы ахәԥсақәа ахьылаҟәу аҭыԥқәа.

АҞӘА, нанҳәа 7– Sputnik. Аԥсшьараз анхарҭаҭыԥқәа заанаҵы рҿаҵаразы урыстәылатәи амаҵзура Tvil.ru ареитинг ала реиҳа аԥсшьара марианы иузтәоит Гәдоуҭа.

Ара уахыки-ҽнаки 1200 мааҭ рҟынӡа иуцәақәыӡуеит. Атуристцәа бжьаратәла 13 уахи-ҽни ара иаанхоит.

Аԥсны иалкаау абиуџьеттә курортқәа рыбыжьба рахь иара убас иаҵанакит Пицунда, Афон Ҿыц, Гагра, Алаҳаӡы, Цандрыԥшь, Аҟәа.

Tvil.ru адыррақәа шьақәгылоуп 2019 шықәса цәыббра 1-30 рызтәи заанаҵтәи аҿаҵарақәа инарықәыршәаны.

  • Гәдоуҭа - 1200 мааҭ - 13 мшы
  • Пицунда - 1245 мааҭ - 10 мшы
  • Алаҳаӡы - 1440 мааҭ - 6 мшы
  • Афон Ҿыц - 1500 мааҭ - 7 мшы
  • Гагра - 1558 мааҭ - 7 мшы
  • Цандрыԥшь - 1795 мааҭ - 11 мшы
  • Аҟәа - 2865 мааҭ - 10 мшы

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

Ажәабжьқәа зегьы
0