Микрофон  - Sputnik Аҧсны
Арадио

Камлиа Бзыԥҭа аҽырыҩрақәа рзы: уаара ирго аҽқәа алахәхаӡом

© Sputnik / Томас ТхайцукАԥсны аҽтәы спорт Афедерациа ахада Аслан Камлиа.
Аԥсны аҽтәы спорт Афедерациа ахада Аслан Камлиа. - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
Yandex newsTelegram
Аԥсны ахада ихраҿа агаразы Бзыԥҭатәи аипподром аҿы аҽырыҩра шымҩаԥысуа арадио Sputnik аефир аҟны еиҭеиҳәоит Аԥсны аҽтәы спорт Афедерациа ахада Аслан Камлиа.
Камлиа Бзыԥҭа аҽырыҩрақәа рзы: уаара ирго аҽқәа алахәхаӡом

Аҽырыҩра мҩаԥысуеит цәыббра 29 рзы.

"Аҽырыҩра ҳҽыбӷаҟазацәа зегьы алахәхоит, асасцәа уажәы ааԥхьара раҳамҭеит. Уаара ирго аҽқәа ҳадаҳкылаӡом, иҳамоу аҽқәа рыла ауп ишымҩаԥааго аицлабра. Аҽырыҩра сынтәа Аиааира амш иадҳәаланы имҩаԥаагоит. Аипподром аҟны ԥсуаҵас ашәаҳәара, акәашара ҟалоит. Москва аинформациатә агентрақәа ҩба рҟынтәи иаҳзаауеит ҳҽырыҩрақәа рымҩаԥгашьа адунеи аҟны иддырбарц", - иҳәеит Камлиа.

Шәазыӡырҩла арадио Sputnik Аԥсны аефир.

Ажәабжьқәа зегьы
0