Микрофон  - Sputnik Аҧсны
Арадио

Чхамалиа: аурыс асахьаҭыхратә ҟазара ашкол даараӡа иҳаракуп

© Foto / предоставлено Нугзаром Логуа Руслан Чхамалия
Руслан Чхамалия - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
ААУ асахьаҭыхреи адизаини ркафедра адоцент, асахьаҭыхыҩ Руслан Чхамалиа арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы иҳәеит, ҳтәылаҿы имҩаԥысуа арт-пленер "Ҭагалан аԥшшәхәқәа" асахьаҭыхыҩцәа ҿарацәа рааӡараҿы ишхәарҭа дуу.
Чхамалиа: аурыс асахьаҭыхратә ҟазара ашкол даараӡа иҳаракуп

"Аурыс асахьаҭыхратә ҟазара ашкол асистема даараӡа иҳаракуп, ҳаргьы ҳҿар аҵара зладҳарҵо убри алоуп. Хымԥада, ҳсахьаҭыхыҩцәа Урыстәылантәи иааз роума, мамзаргьы егьырҭ, изларыҵахо ҳәа акгьы ыҟаӡам. Ҳсахьаҭыхыҩцәа русумҭақәа - узцәыԥхашьо ҳәа акгьы ыҟаӡам, апрофессионалтә ҟазара аазырԥшуа усумҭақәоуп. Аԥсны иҟоу асахьаҭыхразы амилаҭҭә традициақәа еихаҳауп иахьазы, аха иаҳҭаху, анаҩсгьы ус еиԥш иҟалар ауп, маҷ-маҷ рҟазара ашьҭыхра ҳашьҭоуп. Ҳара арҵаҩцәа иҳалымшо ыҟазаар ҟалоит, убри ахарҭәааразы, Аԥсны анҭыҵынтә иааҳго аҟазацәа дуқәа рыцхыраара ҳахәоит", - ҳәа азгәеиҭеит Чхамалиа.      

Инеиҵыху аиҿцәажәара иара убас ишәаҳар шәылшоит арадио Sputnik Аԥсны аефир аҿы.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

Ажәабжьқәа зегьы
0