Аҳәааҟны иааныркалеит изакәанымкәа иахыргарц ирҭахыз аҭаҭынаалыҵ

© Foto / Пресс-служба Сочинской таможниАҳәааҟны аҳәаахьчаҩцәа аҭҭынаалыҵ кантробанда ааныркылоит
Аҳәааҟны аҳәаахьчаҩцәа аҭҭынаалыҵ кантробанда ааныркылоит - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аҵыхәтәантәи аҩымчыбжь рыҩныҵҟа Шачатәи аҳазалхыҩцәа административтә зинеилагара ҳәа 16 усҭҵаара хдыртит, иааныркылеит 10000 ҭоԥ аҭаҭынаалыҵ.

АҞӘА, абҵара 7— Sputnik. Аԥсны-Урыстәыла аҳәааҟны иааныркалеит изакәанымкәа иахыргарц ирҭахыз аҭаҭынаалыҵ. Аԥснынтәи аҳәаахь инеиз автоашьынаҿ ирыԥшааит жәа-нызқь ҭоԥ асигарет. Абри атәы аанацҳауеит Шәачатәи аҳазалхыҩцәа рыпресс-маҵзура.

© Foto / Пресс-служба СочинскойАҳәааҟны иааныркалеит изакәанымкәа иахыргарц ирҭахыз аҭаҭынаалыҵ
Аҳәааҟны иааныркалеит изакәанымкәа иахыргарц ирҭахыз аҭаҭынаалыҵ - Sputnik Аҧсны
Аҳәааҟны иааныркалеит изакәанымкәа иахыргарц ирҭахыз аҭаҭынаалыҵ

Абҵара 6 рзы аҳәааҿы иаанкылан автомашьына Ford Transit. Автомашьына агәаҭараан иаарԥшын аҵәахырҭақәа. Зынӡа иааидкыланы 300 ҭоԥ асигареи ԥшаан акцизтә маркақәа рықәӡамкәа (3002 ҭоԥ, 60 040 цыра).

© Foto / Пресс-служба Сочинской таможниАҳәааҟны иааныркалеит изакәанымкәа иахыргарц ирҭахыз аҭаҭынаалыҵ
Аҳәааҟны иааныркалеит изакәанымкәа иахыргарц ирҭахыз аҭаҭынаалыҵ - Sputnik Аҧсны
Аҳәааҟны иааныркалеит изакәанымкәа иахыргарц ирҭахыз аҭаҭынаалыҵ

Абҵара 4 рзы аҳәааҿы иаанкылан автомашьына Mazda. Аҵәахырҭа маӡаҿы иаарԥшын 143 ҭоԥ асигарет (1430 ҭоԥ, 28 600 цыра)

Жьҭаара 31 рзы иааныркылаз автомашьына ГАЗ "37170А" аҿы ирбеит 341 ҭоԥ асигарет акцизтә маркада (3410 ҭоԥ, 68 200 цыра). Амашьына зтәыз, Шәача инхо ахаҵа иҳәеит Аԥсны ишааихәаз 48 000 мааҭ рыхә асигарет ахатә хархәаразы.

Атауари автомашьынақәеи аанкылоуп. Аҭаҭын аалыҵ аекспертизахь инашьҭуп. Ихацыркуп аусҭҵаара.

© Видео Южное таможенное управлениеАҳәааҟны иааныркалеит изакәанымкәа иахыргарц ирҭахыз аҭаҭынаалыҵ
Аҳәааҟны иааныркалеит изакәанымкәа иахыргарц ирҭахыз аҭаҭынаалыҵ - Sputnik Аҧсны
Аҳәааҟны иааныркалеит изакәанымкәа иахыргарц ирҭахыз аҭаҭынаалыҵ
Ажәабжьқәа зегьы
0