Ахәыҷқәа рыцхырааразы: аиҿкааҩцәа агәыҳалалратә концерт шеиҿкаахо еиҭарҳәеит

Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Абҵара 12 асааҭ 11:00 рзы Sputnik амультимедиатә пресс-центр аҿы имҩаԥысит афонд "Ашана" хылаԥшра знаҭо ахәыҷқәа рыцхырааразы ансамбль "Ерцахә" имҩаԥнагараны иҟоу агәыҳалалратә концерт иазку апресс-конференциа.

Акәашарақәеи агәыҳалалреи: ансамбль "Ерцахә" афонд "Ашана" иацхраауеит

Ансамбль имҩаԥнаго агәыҳалалратә концерт иаанашьҭуа аԥарақәа азкхоит афонд "Ашана" зыцхраауа Сабина Ԥачлиаԥҳа лыхәышәтәра. Сабина Ԥачлиаԥҳа скалиоз лымоуп. Лара аамҭа мгакәа аоперациа лзутәуп. Лара лыхәышәтәреи аихаҵәқәа лцәеижь аларгылареи 700 000 мааҭ аҭахуп. Аконцерт апрограммаҿ иҟалоит аԥсуа милаҭтә кәашарақәа, Кавказ ажәларқәа рыкәашарақәа. Ансамбль "Ерцахә" асахьаркыратә напхгаҩы Вианор Логәуа иажәақәа рыла ахәаԥшыҩцәа ирыдгалахоит ақәыргыламҭа ҿыцқәагьы: "Нарҭаа рыкәашара", "Ашамҭа", ҵабалаа рыҭауадцәа рыкәашара.

Абри амш азы Афонд "Ашана" акциа "Аԥсҭазаара еицаҳахьчап" аа-шықәса ахыҵуеит. Ҳтәылауаа рзы ари лшамҭоуп агәыҳалалра аарԥшразы. Абилеҭқәа рыхәԥсақәа 200 - 300 мааҭ еиҳам. Абилеҭқәа аархәар ҟалоит афилармониа акассаҿы ма ҳара аофис аҿы", - лҳәоит афонд адиректор.

Абарҭ аа-шықәса рзы акциа ала иалыршахахьеит 56 миллион аԥара аизгара, 220-ҩык ахәыҷ чымазыҩцәа ршьапы рықәыргылара.

 

Ажәабжьқәа зегьы
0