Микрофон  - Sputnik Аҧсны
Арадио

Кәакәасқьыр агәыразра амш аҽны Гал имҩаԥгаз акциазы: аҳамҭа зегьы бзиа ирбоит

© Sputnik / Томас ТхайцукАхра Кәакәасқьыр
Ахра Кәакәасқьыр  - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Агәыҳалалратә фонд "Аԥсны" Галтәи аҟәша аиҳабы Ахра Кәакәасқьыр арадио Sputnik аефир аҟны еиҭеиҳәеит агәыразра амш аҽны имҩаԥыргаз акциа атәы.

Абҵара 13 рзы Адунеизегьтәи агәыразра амш азгәарҭоит.

 

Кәакәасқьыр агәыразра амш аҽны Гал имҩаԥгаз акциазы: аҳамҭа зегьы бзиа ирбоит

"Агәыҳалалратә фонд "Аԥсныи" аполитикатә партиа "Аԥсны Жәлар рфронти" еидгыланы Галтәи аҩбатәи абжьаратә школ ҳамҭас иарҭеит амузыкатә рҳәагақәа: адаулқәа, асинтезатор, агитарақәа ԥшьба. Ашкол аҟны иҟоуп аҟыбаҩ злоу ахәыҷқәа, абенд-гәыԥ еиҿкаауп аҵаҩцәа рымчала, ргәаҳәара инақәыршәаны аҳамҭа рзыҟаҵан. Исымоу адыррала ҩба-хԥа мзы ирылагӡаны сааҭбжак-сааҭк иназынаԥшуа апрограмма ахәаԥшцәа ирыдыргаларц ауп. Аԥхьаҟа агәҭакқәа ыҟоуп егьырҭ ашколқәагьы ацхыраара рзыҟаҵара",- иҳәеит Кәакәасқьыр.

 

Шәазыӡырҩы аудио. Инеиҵыху анҵамҭа шәазыӡырҩыр ҟалоит арадио Sputnik Аԥсны аефир аҟны.

Ажәабжьқәа зегьы
0