Астратегиатә ҭҵаарақәа рцентр уаанӡатәи аусзуҩцәа аиҿкаара ҿыц аԥырҵеит

© SputnikАстратегиатә ҭҵаарақәа рцентр уаанӡатәи аусзуҩцәа аиҿкаара ҿыц аԥырҵеит
Астратегиатә ҭҵаарақәа рцентр уаанӡатәи аусзуҩцәа аиҿкаара ҿыц аԥырҵеит - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аԥсны ахада иҟны иҟоу Астратегиатә ҭҵаарақәа рцентр аколлектив абҵара 12 рзы ацентр адиректор Олег Дамениа инапынҵақәа рҟынтәи ихы данақәиҭыртә ашьҭахь аусура ааныжьразы арзаҳалқәа рҩит. Олег Дамениа абри иҭыԥ аҿы диԥсахит Гиви Габниа.

Астратегиатә ҭҵаарақәа рцентр уаанӡатәи анапхгаҩи аусзуҩцәеи апресс-конференциа мҩаԥыргеит абҵара 27 рзы. Апресс-конференциаҿы дара алацәажәеит ацентр анапхгара зырыԥсахыз, Аԥсны аполитикеи аҭҵаарадырреи рҳәоу зеиқәымшәо, аҳәамҭагьы ҟарҵеит аҭҵаарадырратә еиҿкаара шаԥырҵо азы.

Бадри Есиава, Sputnik

Аԥсны ицәырҵит икоммерциатәым аиҿкаара ҿыц – Асоциал-економикатә ҭҵаарақәа рыстратегиатә центр. Абри азы Астратегиатә ҭҵаарақәа рцентр уаанӡатәи аусзуҩцәа апресс-конференциаҿы аҳәамҭа ҟарҵеит. Иара аринахыс аусура мҩаԥнагалоит Зураб Ачба ихьӡ зху афонд ахыбраҿы.

Астратегиатә ҭҵаарақәа рцентр уаанӡатәи ахада Олег Дамениа иажәақәа рыла, аиҿкаара Аԥсны аиустициа аминистрраҿы ашәҟәы иҭаргалахьеит, аиуристтә статус аиухьеит.

"Асоциал-економикатә ҭҵаарақәа рцентр иахәҭоу атехникала еиқәшәоуп, иамоуп аамҭалатәи ахыҵакырҭа. Аусура ҳалагартә еиԥш аҭагылазаашьақәа ыҟоуп. Аха убри аан аиҿкаара ҿыц аԥаразоужьра азҵаара аартны иҟоуп. Азҵаара шымариам дыруа урыстәылатәи аԥышәа ҳхы иаҳархәалоит", - иҳәеит Дамениа.

Дамениа агәрагара имоуп изныло амҩа ҿыц аҿы акыр уадаҩрақәа рԥылараны ишыҟоу.

Астратегиатә ҭҵаарақәа рцентр аекономика аҟәша уаанӡатәи аусзуҩ Илона Мерцхәылааԥҳа лажәақәа рыла, аԥхьа русура хәыда-ԥсада имҩаԥыслоит.

Гиви Габниа  - Sputnik Аҧсны
Арадио
Габниа Астратегиатә ҭҵаарақәа рцентр азы: аусура узаанкылаӡом, иацҵахароуп

Хара имгакәа дара иаздырхиараны иҟоуп 2020 шықәсазтәи Ареспубликатә биуџьет апроект анализи ахәшьареи. Аус рыдырулараны иҟоуп аҳәаанырцәтә проектқәа ҩба.

"Раԥхьа иргыланы ҳара аус рыдааулалоит асоциологиатә ҭҵаарақәа. Абри аганахьала аҵыхәтәантәи ҳусура мҩаԥган 2015 шықәса рзы. Уажәы иаамҭаны иҟоуп абри аус ацҵара", - лҳәеит Мерцхәылааԥҳа.

АҬЦ аекономика аҟәша уаанӡатәи аиҳабы Хатуна Шаҭиԥа лгәаанагарала, Олег Дамениа иусура дамхын иколлектив имҩаԥнагоз аҭҵаарадырратә усуразы. Ҵыхәтәантәи ӡ-кәарманы иҟалеит Ацентр асаит аҿы 2019 шықәса цәыббрамзазы икьыԥхьыз 2014-2018шш. рзы Аԥсны аекономика аҭагылазаашьазы аҭҵаарадырратә усумҭа.

Олег Дамения - Sputnik Аҧсны
Арадио
Дамениа: цьқьа еилкааны иҳамаӡам ҳҭоурых заҳҭаху

Аԥсны аекономика аҭагылазаашьазы анализ аныҟаҵаха ашьҭахь ауп Астратегиатә ҭҵаарақәа рцентр атәыла амчрақәа рҟынтәи ақәыӷәӷәара рныруа ианалагаз. Ус шакәызгьы аколлектив аус шыруц ируан.

"Аҭҵаарадырра ауаажәларра рымаҵ ауазароуп, аполитикатә мчрақәа ирмаҵуҩӡам. Абри ауп ҳаргьы арзаҳалқәа ҩны ҳҭыԥқәа зынҳажьыз", - лҳәеит Шаҭиԥа.

Убри аан аиҿкаара ҿыц ахатә усура мҩаԥнагалоит. Ацентр аштаттә ак макьаназ ишьақәыргылам, аха уажәнатә аколлектив аилазаара аа-ҩык ҟалоит ҳәа иазыӡбоуп. Арахь иаҵанакуеит: аекономистцәа, асоциологцәа, апсихологцәа. Апрофессионалтә хырхарҭақәа рыспектр аҽарҭбаалоит аҳәаанырцәтәи аҵарауаа рыла.

Астратегиатә ҭҵаарақәа рцентр Олег Дамениа инапхгара аамҭаан 15-ҩык аҟазауаа рыла ишьақәгылан. Есышықәса аҳәынҭқарра абиуџьет аҟынтәи Ацентр иазоунажьуан ҩ-миллион мааҭ аԥара. Уи аҟынтәи 1,6 миллион мааҭ – уалафахәык аҳасаб ала. Аусзуҩцәа бжьаратәла рулафахәы 8 800 мааҭ ыҟан.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

Ажәабжьқәа зегьы
0