Ажурнал Time аверсиала Грета Тунберг "Ашықәс ауаҩы - 2019" ҳәа ахьӡ даԥсахеит

© AFP 2023 / Marc PiscottyГрета Тунберг
Грета Тунберг - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Жәаф шықәса зхыҵуа Швециатәи ашколхәыҷы абри аноминациаҿы ираԥылгеит ЕАА рхада Дональд Трамп, Facebook ашьаҭаркҩы Марк Цукерберг, КЖәР ахантәаҩы Си Цзиньпин.

АҞӘА, ԥхынҷкәын 12 - Sputnik. Швециатәи аеко-активистка Грета Тунберг ажурнал Time аверсиала "Ашықәс ауаҩы — 2019" ҳәа ахьӡ даԥсахеит. Абри атәы аанацҳауеит РИА Новости.

"Ашықәс ауаҩы" ҳәа ахьӡ иаԥсахахьоу рҟынтәи лара зегь раасҭа дқәыԥшуп", - иҳәоит ажурнал аредактор хада.

"Ашықәс ауаҩы" иалхра есышықәса итрадицианы имҩаԥысуеит. Асеиԥш ахьӡ зыхҵоу ауаҩы ифотосахьа ажурнал Time ацәаҿы иркьыԥхьуеит.

Абри аҩыза ахьӡ иаԥсахоит ашықәс аҩнуҵҟа ауаажәларра еиҳа анырра рызҭаз ахаҿы.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

Ажәабжьқәа зегьы
0