Аԥсны ААР ареидқәа реихшьаала ҟарҵеит

© Sputnik / Томас ТхайцукАԥсны ААР ареидқәа реихшьаала ҟарҵеит
Аԥсны ААР ареидқәа реихшьаала ҟарҵеит - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аҟәа ақалақь аҿы ииашамкәа идыргыло автотранспорт аҿагыларазы апрофилактикатә уснагӡатәқәа мҩаԥган.

АҞӘА, ԥхынҷкәын 23 - Sputnik. Аҩныҵҟатәи аусқәа русбарҭа аҳәынҭавтоинспекциа аусзуҩцәа абарҭ аамҭақәа рзы 60 рҟынӡа административтә ԥкаанҵа ҟарҵеит ақалақь аҩныҵҟа амашьынақәа иахьырҭыԥым иахьдыргыло азы. Абри атәы аанацҳауеит Аԥсны ААР асаит.

Ареидқәа мҩаԥысуан мчыбжьык аҩныҵҟа.

Аԥсны иахьаҵанакуа абри аамҭазы иазгәаҭан 1198 мҩеилагара. Атранспорт аҩы ыжәны аԥсҟы акразы административтә ҭакԥхықәра иақәыршәан 73-ҩык.

407-ҩык арныҟәцаҩцәа амашьына арццакразы агәҽанҵара рыҭан. Астатистикатә дыррақәа рыла амҩатә машәырқәа еиҳарак изыхҟьо абри аилагароуп.

Ажәабжьқәа зегьы
0