Аҳәааҟны аҽазныкгьы аҭаҭын аалыҵ аанкылоуп

© Foto / пресс-служба Южного таможенного управления Контрабанда сигарет
Контрабанда сигарет - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
Yandex newsTelegram
Аҳазалхратә хылаԥшра 300 ҭоԥ аҭаҭын ацәызҵәахырц иаҿыз аԥҳәыс даанкылоуп.

АҞӘА, ажьырныҳәа 23– Sputnik. Шәачатәи аҳазалхыҩцәеи аҳәаахьчаҩцәеи аҽазныкгьы аҳәааҿы аконтрабандатә тауар Аԥснынтәи Урыстәылаҟа ишиаргоз иааныркылеит ҳәа аанацҳауеит Аҳазалхратә усбарҭа апресс-маҵзура.

Ажьырныҳәа 20 рзы аушьҭырҭатә ҭыԥ "Адлер" автомашьынатә цәаҳәаҿы иаанкылан автомашьына ВАЗ-2109. Акинологцәа алархәны амашьына агәаҭараан аматорҭыԥ аҿы, акапот аҵаҟа иаарԥшын аҭаҭын аалыҵ. Аҵәахырҭа маӡа иҭыган акциз зқәымыз 311 ҭоԥ асигарет (6200 цыра).

"31-шықәса зхыҵуа Аԥсны атәылауаҩ илҳәеит асигаретқәа Шәача ақалақь аҿы аҭиразы ишылгоз. Лара ЕААЕ аҵакырахь атауар ахылгарц даҿын ашәҟәы иҭамгалаӡакәа", - аҳәоит Аҳазалхратә усбарҭа апресс-маҵзура.

Изакәаным атауари автомашьынеи аанкылоуп. Ихацыркуп аҳазалхратә хылаԥшра изакәаным атауар ацәыҵәахразы аусҭҵаара.

2020 шықәса ҳарҭалазар, аҳәааҟны атауар ахыгара аилагаразы 20 инарзынаԥшуа административтә ус хацыркуп.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

Ажәабжьқәа зегьы
0