Аԥсны асанепидемстанциа алхрақәа раан ахымҩаԥгашьазы абжьагарақәа ҟанаҵоит

Анапаҵаҩра
Yandex newsTelegram
Аԥсны Алхратә комиссиа хада Асанитартә-епидемиологатә маҵзура рышәҟәы азынанашьҭит акоронавирус иаҿагыланы ақәԥаразы иаԥҵоу Аусбарҭабжьаратә штаб.

АҞӘА, хәажәкыра 18 – Sputnik. Ареспублика асанитартә ҳақьым хада Лиудмила Скорик Алхратә комиссиа хадахьы ашәҟәы лҩит ауааԥсыра рыбжьара авирустә инфекциа алаҵәара ареиҵаразы ауснагӡатәқәа рыдыркыларц. Абри атәы Sputnik иазеиҭеиҳәеит Алхратә комиссиа хада ахантәаҩы Ҭамаз Гогьиа.

Ашәҟәаҿы иарбоуп алхырҭатә ҭыԥқәа рзы аҳауа арыцқьагақәа, алхыҩцәа рзы акака ҩыга, урҭ адезинфекциа рзызуа афизрастворқәа уҳәа аахәатәуп ҳәа.

"Иара убасгьы иарбоуп абжьыҭаразы акабинкақәа аартызар ауп, абжьыҭарҭа ҭыԥ асанитартә рыцқьара ес ҩба-хԥа сааҭ имҩаԥгалатәуп ҳәа", - иҳәоит Гогьиа.

Аԥсны АКХ Аԥсны асанитар-епидемиологатә маҵзура анапхгара рышәҟәы иаҳәо иақәшаҳаҭуп, аха асеиԥш иҟоу имҽхакыҭбаау аусурақәа АКХ уажәазы рымҩаԥгара алшом ҳәа иҳәеит Ҭамаз Гогьиа.

Республиканская больница  - Sputnik Аҧсны
Ареспубликатә хәышәтәырҭа ԥшь-миллионк рыхә амедицинатә хархәагақәа аҭоуп

"Ҳара ари ауснагӡатә азы иахәҭаны иарбоу зегьы раахәара ҳалшом. Адезинфекциа акәзар, иара мҩаԥызгаша амаҵзура ҷыда ыҟоуп. Насгьы уи азы ихымԥадатәиу амаҭәашьар абантәааҳгар акәу?" - ҳәа дҵаауеит иара.

Гогьиа иара убасгьы иҳәеит иаарту акабинақәа абжьыҭаразы азакәан амаӡара иаҿагылоит ҳәа.

Аԥсны АКХ Аԥсны асанитар-епидемиологатә маҵзура анапхгара рышәҟәы акоронавирус иаҿагыланы ақәԥаразы Аусбарҭабжьаратә штаб иазынаҳашьҭит ҳәа иҳәеит Гогьиа.

Хәажәкыра 4 раахыс Аԥсны аус ауеит акоронавирус аҿагыларазы Аусбарҭабжьаратә штаб.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

 

Ажәабжьқәа зегьы
0