Адгәыр Арӡынба алхрақәа рҟны аиааира згаз Аслан Бжьаниа идиныҳәалеит

© SputnikАдгур Ардзинба
Адгур Ардзинба  - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
Yandex newsTelegram
Аԥсны АКХ заанаҵтәи алаҳәарақәа ҟанаҵоит хәажәкыра 23 рзы. Абжьыҭара ахьымҩаԥысуаз алхырҭатә ҭыԥқәа 154 зегьы русура ааныркылеит асааҭ 20:00 рзы.

АҞӘА, хәажәкыра 23 - Sputnik. Адгәыр Арӡынба Аԥсны ахада иалхрақәа рҟны аиааира згаз Аслан Бжьаниа идиныҳәалеит. Абри атәы ааицҳауеит Sputnik акорреспондент аҭыԥ аҟнытә.


Арӡынба иазгәеиҭеит заанаҵтәи алҵшәақәа уажәшьҭа ишеилкаау. Иара убасгьы иара идгылаҩцәа иҭабуп ҳәа реиҳәеит, иагьеизгәеиҭеит арҭ алхрақәа Аԥсны аҭоурых аҟны зегьы реиҳа иҭынчны имҩаԥысыз шракәхаз.

Абжьыҭара анхыркәшаха, асааҭ 20:00 инаркны аштабқәа рҟны рхала абжьқәа рԥхьаӡо иалагеит.

Аԥсны ахада иеиҭалхрақәа мҩаԥысит хәажәкыра 22 рзы.

Аԥсны атәыла ахада иалхрақәа рымҩаԥысшьа иазку ажәабжьқәа шәрыԥхьарц шәылшоит Sputnik Аԥсны а-Telegram каналаҿы, иара убас асаит аҟны ицо аонлаин текст аҿы.

Ажәабжьқәа зегьы
0