Аԥсны ахадас иалху Аслан Бжьаниа ипресс-конференциа хыркәшоуп

© Sputnik / Томас ТхайцукАслан Бжания на пресс-конференции
Аслан Бжания на пресс-конференции  - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
Yandex newsTelegram
Аԥсны ахада иеиҭалхра мҩаԥысит хәажәкыра 22 рзы. Аԥсны АКХ заанаҵтәи адыррақәа рыла, аԥыжәара иоуит Аслан Бжьаниа (56,5%).

Аԥсны Алхратә комиссиа хада имҩаԥысыз атәыла ахада иеиҭалхрақәа аҵыхәтәантәи реихшьаалақәа ҟанаҵеит. АКХ ахантәаҩы Ҭамаз Гогьиа иҳәеит, Аԥсны ахадас далхуп ҳәа дшыԥхьаӡоу Аслан Бжьаниа, ахада ихаҭыԥуаҩс – Бадра Гәынба.

Аҵыхәтәантәи адыррақәа рыла, алхрақәа рҟны абжьқәа абас еиԥш еихшахеит:

  • Аслан Бжьаниа - 53741 бжьы, 56,5%
  • Адгәыр Арӡынба - 33686 бжьы, 35,42%
  • Леонид Ӡаԥшьба - 2114 бжьы, 2,22%
  • Зегьы ирҿагыланы - 1666 бжьы, 1,75%
  • Иԥхасҭатәны иԥхьаӡан 3902 биуллетен
Ажәабжьқәа зегьы
0