Аԥсны иҟоу Урыстәыла Ацҳаражәҳәарҭа аконсултә маҵзура амза 30 инаркны ауаа аднакылом

© SputnikКонсульский отдел при Посольстве России в Абхазии
Консульский отдел при Посольстве России в Абхазии - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Хәажәкыра 28 инаркны мшаԥымза 20 рҟынӡа Аԥсны аҩнуҵҟа аҭагылазаашьа ҷыда алагалоуп акоронавирус аламырҵәара хықәкыс иҟаҵаны.

АҞӘА, хәажәкыра 28 – Sputnik. Аԥсны иҟоу Урыстәылатәи Афедерациа Ацҳаражәҳәарҭа аконсултә маҵзура аҭааҩцәа рыдкылара иаҟәыҵуеит хәажәкыра 30 инаркны мшаԥымза 7 рҟынӡа Аԥсны аиҳабыра акоронавирус аламырҵәаразы иаланагалаз аԥкрақәа инарықәыршәаны.

Ацҳаражәҳәарҭа Facebook аҿтәи адаҟьаҿы ишаанацҳауа ала, ԥшышьа змам азҵаарақәа рыла аилыркаа аиура ҟалоитабри аҭел ала +7 840 226 03 91, мамзар аелектронтә ԥошьҭа - rusemsukhum@mail.ru ала.

Уаанӡа Ацҳаражәҳәарҭа адырра ҟанаҵахьан, Урыстәыла атәылауаа рҟынтә Аԥсны иалагалоу аԥкрақәа ирыдҳәаланы ааԥхьара ҳәа акгьы шырмоуцыз. Иагьазгәарҭеит ртәылауаа зегь рыла ацхыраара рыҭара ишазыхиоу.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

 

Ажәабжьқәа зегьы
0