Адунеизегьтәи агәабзиарахьчаратә еиҿкаара амедицинатә сабрадақәа рныҟәгашьа иалацәажәеит

CC0 / / Коронавирус
Коронавирус  - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Ауаҩы аҽакала ихы мыхьчакәа амедицинатә сабрада амацара ныҟәигозар, уи хәарҭара алаӡам.

АҞӘА, мшаԥы 13 – Sputnik. Ииашамкәа амедицинатә сабрада аныҟәгара аҭагылазаашьа еиҳагьы иԥхасҭанытәыр алшоит ҳәа ателеканал "Россия-1" аефир аҿы еиҭалҳәеит Урыстәыла иҟоу Агәабзиарахьчаразы адунеизегьтәи аиҿкаара ахаҭарнак Мелита Вуинович.

"Асабрада уҿаҵаны, унапы умыӡәӡәозар, ауаа арцәа ахьыҟоу унеиуазар, уи акала иухәарҭахом. Асабрада ахаҭа акәзар, ҩ-сааҭк аныҟәгара ашьҭахь икажьтәуп. Мамзар иара ахаҭа аинфекциа арҿиар ҟалоит", - лҳәоит лара.

Мелита Вуинович асабрада шныҟәгатәу атәы далацәажәеит.

Стопкоронавирус.рф асаит аҟны иарбоуп абри азы абжьгарақәа ҳәа лҳәеит лара:

  • Асабрада шәҿашәҵаанӡа шәнапқәа шәыӡәӡәароуп, асԥирҭ змоу аӡшьар ала ишәрыцқьароуп.
  • Асабрада уҿи уԥынҵеи бзианы иаҵәахуазароуп.
  • Асабрада ануҿоу напыла алакьысра иашам.
  • Асабрада шәалакьысзар шәнапқәа шәыӡәӡәа ма асԥирҭ змоу аӡшьар ала ишәрыцқьа.
  • Асабрада шыцәааклак ишәыԥсах.
  • Асабрада анышәҿышәхуа арезинақәа кны ишәҿышәхла, аҟьамсареизакырҭа иҭашәыжь, ахҩа ашәыркы.
  • Абри ашьҭахь аҽазныкгьы шәнапқәа шәыӡәӡәа, асԥирҭ ахьышәшь.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

Ажәабжьқәа зегьы
0