Микрофон  - Sputnik Аҧсны
Арадио

Чепиаԥҳа Рамадан азы: ҳазыԥшуп, бзиа иаабоит аурычра

© Foto / из личного архива Эли ЧепиаЕлеонора Чепиаԥҳа
Елеонора Чепиаԥҳа - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аԥсылман дин ныҟәызго Елеонора Чепиаԥҳа арадио Sputnik аефир аҟны еиҭалҳәеит Рамадан амза шырхырго, дара рзы аурычра ҵакыс иамоу.

Рамадан амза сынтәа мшаԥы 24 рзы иалагеит. Мызкы иалагӡаны адин ныҟәазго аԥсылман ԥҟарақәа ҷыдала ирыцклаԥшны иаурычуеит.

Чепиаԥҳа Рамадан азы: ҳазыԥшуп, иаҳҭахуп ҳаурычыр

"Рамадан амза зегьы ҳаурычоит. Амза зегьы акрымфара ада, адоуҳатә зҵаарақәа иаҳа ҳрызхьаԥшуеит. Ари аамҭазы абзиара аҟаҵара, ацәгьа аламцәажәара, адин иазку азҵаара иаҳа рыцклаԥшра аҭахуп, адыррақәа ҳрышьҭалоит, нас ауаҩы изымдыруа рацәоуп. Егьыс есышьыжь амра гылаанӡа асааҭ ԥшьба рзы акрыфаны, амра ҭашәаанӡа уаурычоит, аӡы ужәуам, акруфом. Ари амза уадаҩӡам, ҳара ҳазыԥшуп, иаҳҭахуп ҳаурычыр. Иҟалап уи зҭахым изы иуадаҩзар. Сара бзиа избоит аурычра, абри Рамадан аныҟамгьы, уаурычыр уҭахызар амшқәа ыҟоуп. Урҭ амшқәа ҳхы иаҳархәоит, сара ибжьасырхаӡом", - лҳәеит Чепиаԥҳа.

Шәазыӡырҩа аудио. Иаҳа инеиҵыху анҵамҭа шәаҳар шәылшоит арадио Sputnik Аԥсны аефир аҟны.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

Ажәабжьқәа зегьы
0