Ақалақьтә транспорт лаҵара 4 рышьҭахь аусура иалагоит

© Sputnik / Томас ТхайцукОбщественный транспорт
Общественный транспорт  - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Ақалақьбжьаратә транспорт аныҟәара шҳәаақәҵатәу ӡбахоит араионқәа рхадацәа алархәны.

АҞӘА, мшаԥы 29 - Sputnik. Ақалақьтә транспорт лаҵара 4 рышьҭахь аусура иалагоит ҳәа аҳәамҭа ҟаиҵеит Агәабзиарахьчара аминистр инапынҵақәа назыгӡо Ҭамаз Ҵахнакьиа аоперативтә штаб аилатәара ашьҭахь.

Сухумприбор - Sputnik Аҧсны
"Сухумприбор" акрызҭиуа аусура алагаразы аҳәара ҟарҵеит

Аминистр ишиҳәаз ала, ақалақьбжьаратә транспорт аныҟәаразы аӡбра рыдыркылараны иҟоуп араионқәа рхадацәа алархәны.

Аԥкырақәа ирыҵарымкит аҽырԥшӡарҭатә салонқәа, ахцәыҟаҵарҭақәа, афитнес-центрқәа, аспорттә залқәа, SPA-салонқәа, асаунақәа, амассажҟаҵарҭатә салонқәа.

Афатәаалыҵтә џьармыкьа аус анауа амшқәа ирықәмыршәакәа аусура хацнаркраны иҟоуп амаҭәаҭирҭа џьармыкьагьы. Аџьармыкьа аусура аграфик аҳҭнықалақь ахадара ишьақәнарӷәӷәоит.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

Ажәабжьқәа зегьы
0