Аминистрцәа реилазаараҿы ауаажәларратә транспорт аныҟәара аграфик шьақәдырӷәӷәеит

© Sputnik / Томас ТхайцукОбщественный транспорт
Общественный транспорт  - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аԥыза-министр Александр Анқәаб лаҵара 15 рҟынӡа аԥкыратә уснагӡатәқәа ирыцҵазарц аӡбра идикылеит . Аԥкырақәа ирыҵанамкит ауаажәларратә транспорт аныҟәара.

АҞӘА, мшаԥы 29 – Sputnik, Асмаҭ Ҵәыџьԥҳа. Ауаажәларратә транспорт аныҟәара хацнаркуеит лаҵара 1 инаркны ҳәа азгәарҭеит Аминистрцәа реилазаара апресс-маҵзураҿы.

Открытие рынка после карантина  - Sputnik Аҧсны
Акоронавирус аламырҵәара иазку ԥкырақәак лаҵара 15 рҟынӡа иаанхоит

Аусбарҭа аинформациала ақалақьтә транспорт есыҽны иныҟәалоит, ақалақьанҭыҵтә – аџьармыкьа аусура амшқәа раан.

Уаанӡа АИХ ахаҭарнакцәа данрыҿцәажәоз Агәабзиарахьчараа министр Ҭамаз Ҵахнакьиа иҳәахьан атранспорт аусура лаҵара 4 инаркны иалагоит ҳәа.

Ауааԥсыра акоронавирус рацәыхьчаразы акоординациатттә штаб аилатәара мҩаԥысит Аԥсны аԥыза-министр Александр Анқәаб далархәны.

Аилатәараҿы аӡбра рыдыркылеит аԥкыратә уснагӡатәқәа лаҵара 15 рҟынӡа иаԥыхымзарц.

Аԥкырақәа ирыҵарымкит аҽырԥшӡарҭатә салонқәа, ахцәыҟаҵарҭақәа. Урҭ русура хацдыркыр ҟалоит лаҵара 1 инаркны.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

Ажәабжьқәа зегьы
0