Микрофон  - Sputnik Аҧсны
Арадио

Барцыц: адгьылқәа рызҵаара - ҳәынҭқарратә усуп, ахылаԥшрагьы амазароуп

© Sputnik / Томас ТхайцукЛевард Барциц
Левард Барциц - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
Адгьылҭҵааратә еилазаара ахеилак аиҳабы Леуард Барцыц арадо Sputnik аефир аҟны иҳәеит адгьыл, аԥсабара аԥхасҭа шроуа хылаԥшрада иахьаанхаз аҟынтә.

 

Ҳазлацәажәаша ҳамоуп: Барцыц аԥсабараҟны аԥсахрақәа ирызкны

"Аԥсынтәыла иахьаҵанакуа ҳадгьылқәа ҭышәынтәаланы иҭҵааны иҟан. Иҟан аколнхарақәа, асовнхарақәа, абнанхамҩа иатәыз адгьылқәа. Арҭқәа зегьы ахылаԥшуан, аус адырулон Аԥсны иҳамоу адгьылқәа. Иахьа зегьы шьақәҟьаны иҟоуп.

Сынтәа ааԥын ацәаакыра ахьацу хәыҷык иахьчоит, аха амцакрақәа аԥсабара аԥхасҭа арҭоит. Иахьазы иџьоушьаратәы иҟоуп агаҿа уахьԥшуагьы ҳадгьылқәа абна рхысит, аҳаскьын бааԥс ахьгылаз ыҟоуп, уи адгьылчашәа иаԥырхагоуп. Ауаҩы адгьыл 10-15 шықәса данықәаамрыхуа, уи ала иара шьақәгылаӡом, пату ақәҵаны аус адулатәуп.

Абна амца ахьакуа мацара акәӡам аԥсабара ԥырхага азҭо, иакәым аҵиаақәа гылоит. Адгьылқәа ари ҳәынҭқарратә усуп, ахылаԥшрагьы анаҭароуп. Уи уажәы ус иҟалеит, саб, сабду иртәын, шьҭрала ҳара иаҳтәуп ҳәа, аха Аԥсны иҟаз адгьылқәа зегьы ахылаԥшра рыман", иҳәеит Барцыц.

Иара иазгәеитеит аԥсабараҟны акыр аҿыԥсахрақәа шыҟалаз. Сынтәа акәзар агәаҭарақәа мҩаԥыргоижьҭеи зегь раасҭа иԥхаз ӡынран, ацәаакыра акәзар, аҵыхәтәантәи аамҭақәа рзы акыр иҳаракхеит.

Уажәы аԥстәқәа ачымазара змоу рацәоуп: амшәқәа, аҳәақәа, абнаџьмақәа. Даара имаҷхеит аҵыӷқәа, аешқәа, аԥсаатәқәа. Ари аамҭа еиҭасуеит. Ауаҩы ихароу шырацәоугьы, ажәытәангьы ҳабацәа ирҳәалон "аамҭа уацныҟәароуп" ҳәа. Иҟоу ҭҵааны, ахылаԥшра азуны аамҭа уацынхароуп", - ҳәа азгәеиҭеит Барцыц.

Иара убасгьы ишәарҭоуп ҳәа азгәеиҭеит Аԥсны ашьхарахьы асы маҷны илеиуа иахьалагаз.

Шәазыӡырҩы аудио. Иаҳа инеиҵыху анҵамҭа шәаҳар шәылшоит арадио Sputnik аефир аҟны.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит: 

Ажәабжьқәа зегьы
0