Микрофон  - Sputnik Аҧсны
Арадио

Аргәын: сгәаанагарала, агәабзиарачаԥарҭахь уцар аасҭа ашьха ухалар еиӷьуп

© Foto / предоставлено Цимом Аргун Цим Аргәын
Цим Аргәын - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Тҟәарчал араион ақыҭа Тҟәарчал анхаҩы Цим Аргәын арадио Sputnik арубрика "Раионк аԥсҭазаараҟынтә" аҿы еиҭеиҳәеит ашьхаҟа ацара иара изы ҵакыс иамоу.
Раионк аԥсҭазаараҟынтә: Аргәын ашьханыҟәара иазкны

"1952 шықәса раахыижьҭеи ашьхаҟа сныҟәоит, усҟан раԥхьа санцоз 12 шықәса схыҵуан. Саб аԥсаса, ашьамаҟа иман. Усҟан арахә зегьы ашьха икарцон, избанзар иааӡон. Ҩымз-хымз арахә ашьха ианҳәы, аӡын рӷыҵгарагьы мариахоит. Ҳабацәа шықәсык ахь мызкы-ҩымз аҳауа рыԥсахуан. Ашьха ахарҵәы, ашә ргьама даҽакуп, ибзиоуп, изымфац ирыздыруам. Ажәытә анхацәа акыр зылшоз, излымшозгьы, ԥсыхәак ҟаҵаны, рырахә рыманы ашьха ицон. Рашәара 15 нахыс шьҭа уцар ҟалоит, цәыббрамзанӡа арахә ашьха иҟазароуп, иҳәыроуп, рымч ҭалоит. Ашьха шықәсык-ҩышықәса ицаз ауаҩы, игәы азыҳәо дҟалоит снықәыԥшындаз ҳәа, асанатори аҟны уцар ацкыс ашьха еиӷьуп, уа аҳауа ҷыдоуп, ауаҩы игәабзиара иацнаҵоит зегь рыла ҳәа сгәы иаанагоит", - иҳәеит Аргәын.

Шәазыӡырҩы аудио. Иаҳа инеиҵыху анҵамҭа шәаҳар шәылшоит арадио Sputnik Аԥсны аефир аҟны.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

Ажәабжьқәа зегьы
0