Аԥсны АШәМ Аҳәаахьчаратә отриад ахада ҿыц даҭоуп

© Foto / пресс-служба президента РА Рустам Латипов
 Рустам Латипов - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аԥсны АШәМ Аҳәаахьчаратә отриад аиҳабыс иҟаз Нодар Чачхиани Аԥсны Ашәарҭадаратә маҵзура ахантәаҩы инапаҵаҟахь диагоуп.

АҞӘА, лаҵара 22 - Sputnik. Аԥсны Ашәарҭадаратә маҵзура ахантәаҩы ихаҭыԥуаҩыс, Аԥсны АШәМ Аҳәаахьчаратә отриад аиҳабыс дҟаҵоуп Рустам Латипов ҳәа аанацҳауеит ахада ипресс-маҵзура.

Абри азы аусԥҟа инапы аҵаиҩит Аслан Бжьаниа лаҵара 21 рзы.

Лаҵара 19 рзы Аԥсны Ашәарҭадаратә маҵзура ахантәаҩы ихаҭыԥуаҩыс дҟаҵан Заал Хәарцкьиа.

Рустам Латипов диит ԥхынҷкәын 16, 1978 шықәса рзы, Калдахәара. Аԥснытәи аҳәынҭқарратә университет азиндырратә факультет далгеит. Ашәарҭадаратә маҵзура аусбарҭақәа рҿы аус иуан 2001 шықәса раахыс, 2006 шықәса раахыс еиуиеԥшым анапхгаратә ҭыԥқәа рҿы.

Иара убас шәаԥхьар ҟалоит:

Ажәабжьқәа зегьы
0